Institutionen för psykologi

Psykologmottagning

Allmänt

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet utbildar psykologer. I slutet av den 5-åriga utbildningen arbetar psykologkandidaterna med psykologisk behandling/psykoterapi. I detta arbete får de handledning av legitimerade psykoterapeuter och erfarna handledare. Inom ramen för psykologutbildningen kan vi därför erbjuda psykologisk behandling hos psykologkandidat. Behandling sker vanligtvis individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. För psykologkandidaten är det en utbildningssituation där det är av yttersta vikt att ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt.

Både teoretisk inriktning och längd på kontakten kan variera. Som längst är det möjligt att ha en regelbunden kontakt i 3 terminer.

Vid Psykologmottagningen gäller rådande Hälso-och sjukvårdslagar. Det innebär att studenter och handledare är skyldiga att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen. Vidare är alla som är verksamma inom mottagningen skyldiga att följa rådande tystnadsplikt- och sekretesslagstiftning. Samma lagstiftning som inom vanlig sjukvård gäller alltså.

Verksamheten på Psykologmottagningen följer universitetsterminerna. Det betyder att Psykologmottagningen har stängt ett par veckor vid jul-nyår samt under sommaren (juni-augusti). Under dessa tider blir det alltså uppehåll i behandlingskontakterna.

Intresserad – Något för Dig?

Vårt uppdrag är att ge kandidater en så bra utbildning som möjligt, av det skälet är vi återhållsamma med vilka uppdrag vi kan ta. Exempel på faktorer där kandidater ej har tillräcklig kompetens är då behov av samarbete med andra vårdgivare krävs, riskbruk av något slag föreligger, då du har haft upprepade kontakter med redan färdiga terapeuter eller då problem ej är tydligt avgränsade. Det krävs att du är myndig, d v s att du har fyllt 18 år, för att kunna ha möjlighet att komma till oss.

Anmälningsrutiner

Den som önskar psykologisk behandling på Psykologmottagningen kan anmäla sitt intresse via vår webbanmälan.

Psykologkandidater från termin 8 ansvarar för alla telefonkontakter. Alla samtalskontakter refereras i avidentifierat skick vid ett möte där ansvarig psykolog tillsammans med ca 4 studenter tar ställning till om Psykologmottagningen har rätt kompetens och rätt resurser för att åta sig ärendet.

Om vi tror att studenter under handledning är lämpliga att åta sig ärendet, så får du en bekräftelse på att du ställs på väntelista inom en månad. Du uppmanas även att återsända medföljande formulär.

I de fall vi behöver mer information för att kunna fatta beslut, kallar vi dig till ett s k bedömningssamtal. Du får då träffa en mer erfaren student under ca 1 timme. Studenten redovisar samtalet för ansvarig psykolog, skriver en journalanteckning och återkopplar beslut till dig så snart det är möjligt. Vi har då möjlighet att hjälpa dig vidare till annan vårdgivare om vi tror det kan vara till hjälp för dig. 

Möjlighet till psykologisk behandling

Varje kontakt inleds med några utredande samtal där psykologkandidat och patient försöker komma fram till om behandling på Psykologmottagningen är lämplig. Om man finner att så är fallet, görs en överenskommelse om behandlingssamarbete. I annat fall avslutas kontakten i och med dessa utredande samtal.

Inom ramen för psykologmottagningen finns två psykoterapeutiska inriktningar representerade, psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi. Studenter väljer inför termin 7 vilken teoretisk referensram han/hon önskar fördjupa sig inom.

Vanliga problem som kandidater arbetar med är fobier, oro/ångest, stress, låg självkänsla/självförtroende, huvudvärk, sömnproblem, nedstämdhet samt upplevda problem i samspel med andra.

Kostnad

Den psykologiska behandlingen är f n kostadsfri. Eventuella kostnader som krävs för att ge dig en bra hjälp kan komma att debiteras dig, t ex bussbiljett, djurkostnad samt eventuella utlägg som kandidaten måste göra.

Handledning

För psykologkandidaten ingår arbetet på Psykologmottagningen i utbildningen, vilket innebär att handledning av erfaren leg psykoterapeut/leg psykolog är ett krav. Kandidater har vanligtvis handledning 1 gång/vecka i mindre grupper om maximalt 4 studenter. Varje student presenterar sin behandlingskontakt i så anonym form som möjligt. Utanför gruppen råder gällande tystnadsplikt- och sekretesslagstiftning. Handledaren är behandlingsansvarig och studenten behöver följa dennes instruktioner.

Alla besök vid Psykologmottagningen spelas in för att användas i handledningssituationen. Handledaren har alltså tillgång till bild- och ljudinspelning för att på bästa sätt kunna bistå studenten. Endast studenter i handledningsgruppen, handledaren och ansvariga psykologer på mottagningen har möjlighet att få tillgång till inspelat material. Inspelningar sparas 2 månader för att sedan raderas.

Medverkan i forskningsprojekt

Forskning och utvecklingsarbete är en självklar del av vårt arbete, men ditt eventuella deltagande kommer på intet sätt att påverka den behandling du får. I samband med en behandlingskontakt vid Psykologmottagningen kan det hända att man blir tillfrågad om att medverka i något forskningsprojekt. Blir detta aktuellt kommer ytterligare information att ges innan man tar ställning till om man vill delta eller inte. Som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete får man som patient besvara ett antal formulär.