Institutionen för psykologi

Kursplan för Utvecklingspsykologi I

Developmental Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2009
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
• ha förvärvat kännedom om och förståelse av centrala utvecklingspsykologiska teorier, och kunna redogöra för och jämföra dessa,
• ha förvärvat kännedom om människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren, och kunna redogöra för huvuddragen i sensomotorisk, kognitiv, språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling,
• ha förvärvat kännedom om hur individens utveckling är beroende av kulturella och samhälleliga förhållanden och kunna redogöra för kulturella och samhälleliga faktorers betydelse i individuell utveckling,
• kunna redogöra för forskning inom utvecklingspsykologiska problemområden.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till området utvecklingspsykologi och innehåller följande moment:
Centrala utvecklingspsykologiska teorier
Detta moment avser att belysa teorier om människans utveckling utifrån ett mognads- och inlärningsteoretiskt, kognitivt, evolutionspsykologiskt och psykodynamiskt perspektiv.

Funktionsutveckling
Undervisningen speglar aspekter av människans utveckling och ger grundläggande kunskaper om individens förutsättningar, om samspelet mellan arv och miljö samt om sensomotorisk, kognitiv, språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 05, 2014

 • Cullberg, Johan Bonnevie, Andreas Dynamisk psykiatri i teori och praktik

  7., utg.: Stockholm: Natur och kultur, cop. 2003

  Sidorna 91-100. Kompendium köpes på Institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Keil, Frank C. Developmental psychology : the growth of mind and behavior

  First international student edition:

  Finns även att köpa som e-bok.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan