Institutionen för psykologi

Kursplan för Klinisk psykologi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning I

Clinical Psychology Based on Cognitive Behavioural Therapy I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP119
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2009
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 112,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-16. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 4. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva och förklara teoretiska synsätt och arbetshypoteser som ligger till grund för KBT
- tillämpa principerna för problemanalys och konceptualisering av fall inom KBT
- beskriva och förklara det generella behandlingsförfarandet och centrala psykoterapeutiska metoder inom KBT
- beskriva och förklara ett urval av syndromspecifika tillämpningar med betoning på ångest och depression

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundkunskaper i det kognitivt beteendeteoretiska arbetssättet inom klinisk psykologi. Teoretiska modeller och antaganden för KBT generellt och i samband med några centrala syndrom presenteras. Undervisning ges i psykoterapeutiska metoder och förhållningssätt inom KBT, liksom undervisning om och träning i användandet av inlärningsteoretiska och kognitiva modeller för problemanalys.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid ett skriftligt prov, skriftliga rapporter och vid deltagande i obligatoriska inslag. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

 • Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran; Andersson, Gerhard; Bates, Sandra; Borell, Per; Breitholtz, Elisabeth; Carlbring, Per; Forsberg, Lars; Ghaderi, Ata; Hedman, Erik; Jansson-Fröjmark, Markus; Jonsson, Jakob; Lundh, Lars-Gunnar; Magoulias, Eva; Malmquist, Elizabeth; Melin, Lennart; Mörtberg, Ewa; Paunovic, Nenad; Ramnerö, Jonas; Sonnenstein, Annika; Stenmark, Richard; Sterner, Therese; Westling, Bengt E; Wisung, Håkan Öst, Lars-Göran

  2. uppl.: Natur & Kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kåver, Anna KBT i utveckling : en grundbok i kognitiv beteendeterapi

  2., uppdaterade utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer, ca 186 sid.

Versioner av litteraturlistan