Institutionen för psykologi

Kursplan för Valfri breddning/fördjupning

Electives

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-10-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 40, 2014
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 240 hp på Psykologprogrammets kurser vara fullgjorda. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten, i förhållande till Psykologprogrammets övriga kurser, på ett tydligt sätt kunna redovisa breddade eller fördjupade kunskaper och färdigheter inom valt område/valda områden för kursen. Målen för genomgången kurs anges i varje enskild kursbeskrivning.

Innehåll

Studenten, eller en grupp studenter, väljer inom vilket område som breddningen/fördjupningen skall ske och tillsammans med lämplig lärare utarbetas förslag på en kursbeskrivning, vilken skall godkännas och fastställas av kursledaren, tillika examinator, före starten av kursen. Kursbeskrivningen skall innehålla av institutionen föreskrivna rubriker. Kursen kan omfatta två kurser om vardera 7,5 hp eller en kurs om 15 hp.

Undervisning

Undervisningsformer återfinns i godkänd och fastställd kursbeskrivning. Undervisningen kan ges på engelska.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker i de former som anges i godkänd och fastställd kursbeskrivning. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Anmälan till kurs är bindande. Efter att kursbeskrivningen för valfritt kursmoment har fastställs är det inte tillåtet för studenten att byta valfritt kursmoment.
Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m. m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd inom ordinarie kurstid, föreläggs vanligen kompletterande examinationsuppgifter av läraren på kursen.

Alla tillgodoräknanden prövas individuellt.

Litteratur

Gäller från: vecka 40, 2014

Uppgift om kurslitteratur ges i respektive kursbeskrivning.