Institutionen för psykologi

Kursplan för Valfri breddning/fördjupning

Electives

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 240 hp på Psykologprogrammets kurser vara fullgjorda. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten, i förhållande till Psykologprogrammets övriga kurser, på ett tydligt sätt kunna redovisa breddade eller fördjupade kunskaper och färdigheter inom valt område/valda områden för kursen. Målen för genomgången kurs anges i varje enskild kursbeskrivning.

Innehåll

Studenten, eller en grupp studenter, väljer inom vilket område som breddningen/fördjupningen skall ske och tillsammans med lämplig lärare utarbetas förslag på en kursbeskrivning, vilken skall godkännas och fastställas av kursledaren, tillika examinator, före starten av kursen. Kursbeskrivningen skall innehålla av institutionen föreskrivna rubriker. Kursen kan omfatta två kurser om vardera 7,5 hp eller en kurs om 15 hp.

Valbara delar som ges inom Valbar breddning/fördjupning HT 2018:

Medkänsla (compassion) i psykoterapi: teori och praktik 7,5 hp
  
MÅL
 
Efter genomgången kurs bör studenten demonstrera:
-Kunskap om begreppet medkänsla och dess betydelse för psykisk hälsa
-Kunskap om betydelsen av skam för negativ självbild/bild av andra och psykisk ohälsa
-Kunskap om positiva affekter och dess konsekvenser för psykisk hälsa
-Elementära färdigheter i tillämpning av medkänslo-(compassion-)fokus i psykoterapi
 
INNEHÅLL
 
Kursen avser ge en grundläggande förståelse för begreppet medkänsla (compassion), dess betydelse i psykoterapi samt kunskap om forskningsläget avseende samband mellan medkänsla och psykisk hälsa i allmänhet och medkänsla och psykoterapeutiskt arbete i synnerhet. Kunskap om nödvändiga förutsättningar för medkänsla, vanliga hinder och terapeutiskt arbete med respektive presenteras. Kursen har framträdande inslag av praktiska övningar i tillämpning av compassionsfokus i psykoterapi.
 
UNDERVISNING
 
Undervisningen bestå av lektioner samt gruppövningar med tillämpning av kliniska färdigheter.
 
EXAMINATION
 
Skriftlig hemuppgift. Förberedelse och presentation vid seminariet (baserat på hemuppgiften). Presentation vid slutseminarium i helgrupp. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier. Betygen G eller U delas ut.
 
LITTERATUR 
Gilbert, P. & Choden (2013). Mindful compassion. Robinson. London.
Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar.
 
 
Psykologisk behandling i primärvården: Integrerad beteendehälsa samt fokuserade insatser utifrån ACT och KBT  7,5 hp

MÅL
 
Efter genomgången kurs skall studenterna:
- Kunna redogöra för primärvårdens förutsättningar och innebörden av integrerad beteendehälsa
- Ha kännedom om grundläggande ACT-teori
- Kunna behärska basala interventioner inom ACT
- Kunna genomföra ett kontextuellt bedömningssamtal enligt FACT
 
INNEHÅLL
 
Kursen avser skapa en förståelse för primärvårdens förutsättningar och hur psykologisk behandling genom integrerad beteendehälsa kan anpassas till denna kontext. Kursen har också ett tydligt praktiskt fokus och kommer genom övningar och rollspel ge färdigheter i fokuserade primärvårdsanpassade interventioner för bedömning och behandling, framförallt utifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
 
UNDERVISNING
 
Undervisningen består av lektioner och träning av kliniska färdigheter genom rollspel.
 
EXAMINATION
 
Skriftlig inlämningsuppgift samt muntligt seminarium kopplat till denna. Obligatorisk närvaro vid undervisningen. Betygen G eller U delas ut.
  
LITTERATUR
 
Strosahl, K., Robinson, P.A. & Gustavsson, T. (2014). Fokuserad ACT. Stockholm: Natur & kultur.
Harris, R. (2011). ACT helt enkelt: en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur.
 
Artiklar enligt lärarens anvisningar. 
 
Psykiskt trauma: teori och praktik 7,5 hp
 
MÅL
 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
-redovisa hur traumatisering utvecklas och uttrycks
-reflektera över vilka psykologiska insatser som bör ges efter en traumatisk händelse
-genomföra en strukturerad intervju för att bedöma PTSD
-redovisa gemensamma drag i evidensbaserade psykologiska behandlingar för PTSD
 
INNEHÅLL
 
Denna kurs syftar till att ge teoretiska kunskaper i ämnet, praktisk erfarenhet i individuellt bemötande vid akut krisstöd och utveckla kunskaper om bedömning och traumafokuserad psykologisk behandling av vuxna. Seminarier om behandling kommer att innefatta internationellt rekommenderade behandlingar, vilket innebär traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och EMDR.
 
UNDERVISNING
 
Kursen ges i form av seminarier med inslag av diskussion, rollspel och praktiska övningar, varav en genomförs utanför lärarledd tid.
 
EXAMINATION
 
Genomföra en strukturerad intervju och lämna in intervjuprotokoll samt delta i seminarium kring detta. Delta aktivt i övningen Psykologisk första hjälpen samt det avslutande muntliga seminariet kring kurslitteraturen och kursinnehållet. Betygen G eller U delas ut.
  
LITTERATUR
 
Friedman, M., Keane, T. M., & Resick, P. A. (2014). Handbook of PTSD. Science and practice (2 uppl). New York: Guilford Press.
National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD. Psykologisk första hjälp. Svensk version att ladda ned från www.katastrofpsykiatri.uu.se
 
Artiklar enligt lärarens anvisningar.
 
 
Klinisk Neuropsykologi 7,5 p
 
Kursen planeras att ges inom ramen för Valbar breddning/fördjupning 2PP133 höstterminen 2018 om tillräckligt intresse finns.
 
MÅL
 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
-förstå hur neuropsykologisk teori tillämpas i en rad kliniska situationer
-ha en fördjupad kunskap hur neuropsykiatriska utredningar genomförs
-förstå hur kognitiva sjukdomar och funktionsnedsättningar kan observeras med en rad olika neuropsykologiska metoder
-utveckla sin förmåga att presentera neuropsykologiska fynd
 
INNEHÅLL
 
Denna kurs syftar till att ge kunskaper i neuropsykologisk praktik och teori.
 
UNDERVISNING
 
Kursen ges i form av föreläsningar med inslag av diskussioner och frågestunder.
 
EXAMINATION
 
Skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig redovisning i grupp.  Obligatorisk närvaro vid undervisningen. Betygen G eller U delas ut.
 
LITTERATUR
 
Breedlove, S.M., & Watson, N.V. (2017). Behavioral Neuroscience, 8th edition. Sinauer Associates, Inc. Publishers.
Karlsson, B. (2018). Neuropsykoterapi – sex essäer om neuropsykologi, medvetande, emotion, minne & psykoterapi. OP-konsult Förlag.
Lezak, M. ed. (2004). Excerpt ur: Neuropsychological Assessment, 4th edition, Oxford University Press.
Muse, M., & Moore, B.A. (2012). Kapitel 6 ur: Handbook of Clinical Psychopharmacology for Psychologists, Wiley, US.
Nyman, H., & Bartfai, A. (red) (2014). Klinisk neuropsykologi, Studentlitteratur.
Purves, D., et al (2012). Principles of Cognitive Neuroscience 2nd ed. Sinauer Associates Inc.
                      SLL (2010) Regionalt Vårdprogram- ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd (bifogas som pdf).
Ågren, T. (2012). Erasing Fear - Effect of Disrupting Fear Memory Reconsolidation on Central and Peripheral Nervous System Activity. Dissertation Uppsala universitet.
 
Artiklar enligt lärarens anvisningar.
 

Undervisning

Undervisningsformer återfinns i godkänd och fastställd kursbeskrivning. Undervisningen kan ges på engelska.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker i de former som anges i godkänd och fastställd kursbeskrivning. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Anmälan till kurs är bindande. Efter att kursbeskrivningen för valfritt kursmoment har fastställs är det inte tillåtet för studenten att byta valfritt kursmoment.
Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m. m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd inom ordinarie kurstid, föreläggs vanligen kompletterande examinationsuppgifter av läraren på kursen.

Alla tillgodoräknanden prövas individuellt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.