Institutionen för psykologi

Kursplan för Sociologisk utvärderingsmetod

Sociological Evaluation Methods

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2009-06-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-09-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Antagen till Beteendevetenskapligt kandidatprogram med genomgången B-nivå i pedagogik, psykologi eller sociologi.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och ingår i Beteendevetenskapligt kandidat program 180 hp.

Mål

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper om aktuella inriktningar i utvärderingen av processer och insatser.
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:


 • Planera och kritiskt förhålla sig till utvärdering enligt grunddragen i logisk evalueringsmodell (logic model), effektmodell (med experimentell och kvasiexperimentell analys) samt CIPP-modellen (kontext, resurser, processer och produkter).

 • Reflexivt förhålla sig till varje steg i en utvärderingsprocess med särskild hänsyn till resultatets reliabilitet, validitet och användbarhet.

 • Reflexivt hantera förhållanden till olika intressenter i utvärderingsprocessen inklusive etiska ställningstaganden.

 • Presentera en utvärderingsplan skriftligt och muntligt för avnämare.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:


 • Val av lämplig utvärderingsmetod bland både kvalitativt och kvantitativt orienterade metoder. Detta inkluderar presentation av olika praktiska modeller.

 • Aspekter förknippade med olika datainsamlings- och dataanalysmetoder.

 • Relationer till uppdragsgivare och deltagare i utvärdering, inklusive etiska ställningstaganden.

 • Presentation och analys av utvärderingar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och projektarbete. Närvaro vid seminarier är obligatorisk, övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschema. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, projektarbete samt aktivt deltagande i seminarier. De betygsgrader som används är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). ECTS-betyg ges som tilläggsinformation. Hemskrivning som inlämnas efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle. Eventuell rest ska inlämnas inom tio kalenderdagar. Vid salsskrivning erbjuds omtentamenstillfälle.

Litteratur

Litteraturlistor

Gäller från: vecka 26, 2016

Anvisat material.