Kursplan för Psykologisk forskningsmetod II

Research Methods in Psychology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP129
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 202,5 poäng av 210 möjliga, inom Psykologprogrammets kurser 1-25 var fullgjorda. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 7.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

·tillämpa kunskaper om kvantitativ forskningsmetodik vid planering av tillämpad psykologisk forskning på ett sätt som möjliggör studier av hög validitet,
·tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering och övrig psykologisk verksamhet
·ta hänsyn till etiska riktlinjer vid planering av studier,
·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram.

Innehåll

Kursen, tillsammans med Psykologisk forskningsmetod III, syftar till att förbereda studenten inför eget examensarbete samt senare självständigt utnyttjande av forskningsmetod inom psykologisk verksamhet. Kursen är uppdelad i följande moment.

1. Kvantitativ metod (2,25 hp)
- generella metodaspekter med fokus på planering av tillämpade studier - specifika metoder för single case forskning och utvärdering av eget kliniskt arbete

2. Statistik (5,25 hp)
- inom psykologin allmänt förekommande analysmetoder med fokus på inferensstatistik och multivariata analyser

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier, gruppövningar och frågestund.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga prov, genom skriftliga rapporter och vid redovisning och presentation av sådana rapporter. Bedömning av studentens prestationer vid analysmetoder sker också vid aktivt deltagande i datorövningar.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

 • Andersson, Gerhard Metaanalys : metoder, tillämpningar och kontroverser.

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Clark-Carter, D. Quantitative Psychological Research : The Complete Student's Companion

  UK: Psychology Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst