Institutionen för psykologi

Kursplan för Kommunikation och samtal för samhällsvetare

Communication for Social Science Students

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS800
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi GXX
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-04-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: 120 hp varav minst 60 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Kursen vänder sig till samhällsvetarstudenter som kommit en bit på väg i sina studier.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • Kunna redogöra för faktorer som påverkar interaktion och kommunikation mellan människor
 • Kunna redogöra för grunderna inom aktivt lyssnade
 • Kunna redogöra för grunderna inom motiverande samtal
 • Kunna redogöra för faktorer som främjar respektive hämmar god kommunikation
 • Kunna tillämpa grundläggande samtalstekniker
 • Kunna praktisera grunderna inom motiverande samtal
 • Kunna praktisera grunderna inom rekryteringssamtal
 • Kunna praktisera grunderna inom utredande samtal samt medarbetarsamtal
 • Känna till och kunna reflektera över egna värderingar, attityder och beteenden i samspel med andra

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande skall:

 • Tillägna sig kunskap om människors möjligheter för samspel och kommunikation på såväl individ- som gruppnivå.
 • Utveckla sin självkännedom och medvetenhet om egna värderingar och attityder för att förstå eget beteende i samspel med andra i yrkesutövningen.
 • Tillägna sig kunskap om grundläggande interaktions- och kommunikationsprocesser

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktiska moment. Undervisningen omfattas bitvis av ett basgruppsinriktat arbetssätt.

Examination

För godkänd kurs krävs:

 • Aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier.
 • Godkänd individuell skriftlig rapport.
 • Godkänt resultat på individuellt skriftligt prov.
Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2016

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Stenciler enl. lärares anvisningar tillkommer.

Versioner av litteraturlistan