Institutionen för psykologi

Kursplan för Psykologi A

Psychology A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS071
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Psykologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 33, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

- Definiera och beskriva centrala ämnesområden inom psykologin,
- Återge väsentliga huvuddrag i de vanligaste teoretiska angreppssätten inom de ovan nämnda ämnesområdena,
- Föra diskussioner kring och göra kopplingar mellan teori och vardagssituationer,
- Förstå och förklara grundläggande begrepp och principer i vetenskaplig metod och statistik, samt deras tillämpning inom psykologisk vetenskap.
samt
- Ha tagit del av den aktuella forskning som för närvarande bedrivs vid institutionen

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi.
· Återge aktuella centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara olika observerade fenomen, samt identifiera eventuella brister hos dessa modeller.
· Redogöra översiktligt för hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att influera beteenden.
· Utifrån kognitionspsykologiska principer ge förslag på tillämpningar på t.ex. inlärningssituationer.
· Formulera ett kognitionsvetenskapligt problem samt identifiera metoder för att lösa detta problem.
· På grundläggande nivå planera och genomföra en mindre undersökning av ett kognitivt fenomen med mänskliga deltagare.
· Sammanställa och beskriva data och dra grundläggande slutsatser utifrån resultaten.
· I gruppsamarbete producera en skriftlig rapport som i stora drag följer vedertagna formella kriterier samt efterlever grundläggande krav på vetenskaplighet.
· Muntligt kunna föra kritiska diskussioner av vetenskaplig metod i andra studenters arbeten samt försvara annans kritik av eget arbete.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· förvärvat kännedom om och förståelse av centrala utvecklingspsykologiska teorier, och kunna redogöra för och jämföra dessa,
· förvärvat kännedom om människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren, och kunna redogöra för huvuddragen i sensomotorisk, kognitiv, språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling,
· förvärvat kännedom om hur individens utveckling är beroende av kulturella och samhälleliga förhållanden och kunna redogöra för kulturella och samhälleliga faktorers betydelse i individuell utveckling,
· kunna redogöra för forskning inom utvecklingspsykologiska problemområden,

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:

· Redogöra för centrala personlighetsteorier och placera dessa i ett sammanhang vad gäller psykologisk teoribildning.
· Redogöra för relevanta argument i diskussionen beträffande om och hur personlighet kan mätas.
· Redogöra för metodologiska angreppssätt i studiet av personligheten, t.ex. inom biologisk personlighetsforskning och med hjälp av ett personlighetstest.
· Redogöra för principen om operationalisering av personlighetspsykologiska begrepp med hjälp av en skala med samvarierande items, och i en enkel rapport kommentera utfallet när data samlats in med en egenkonstruerad sådan skala.

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att ge en översikt av psykologins centrala ämnesområden och en introduktion i metod och statistik. I kursen ingår, utöver en allmän introduktion, områden som kognitions- och inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp
Kursen presenterar översiktligt psykologins centrala ämnesområden, forskningsmetoder och tillämpningar i samhället. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Kursen innehåller också en introduktion i metod och statistik, samt forskningsinformation.
Delkursen är indelad i tre moment:
1. Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp). Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär och skall bland annat ge en uppfattning om vad de kommande studierna innehåller.
2. Grundläggande metod- och statistikmoment (1,5 hp). Momentet innehåller grundläggande metod och deskriptiv statistik t.ex. olika centralmått och spridningsmått.
3. Forskningsinformation (0 hp). Momentet innehåller en presentation av den aktuella forskning som för närvarande bedrivs vid institutionen.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi
Delkursen ger en allmän introduktion till inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Inlärningsavsnittet (motsvarande 1,5 hp) behandlar hur beteenden utvecklas i interaktion mellan individen och miljön, med betoning på klassisk och operant betingning. Kursens tonvikt ligger på kognitionspsykologi (motsvarande 4,5 hp) som behandlar tänkande och kunskapsprocesser, med bl.a. minne som en central komponent. Övriga områden som berörs är neuropsykologi, kunskapsrepresentation, beslutsfattande, visualisering, språk och problemlösning. I ett laborationsmoment utförs en experimentell undersökning som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen (motsvarande 1,5 hp) med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi
Delkursen ger en allmän introduktion till området utvecklingspsykologi och innehåller följande moment:

Centrala utvecklingspsykologiska teorier:
Detta moment avser att belysa teorier om människans utveckling utifrån ett mognads- och inlärningsteoretiskt, kognitivt, evolutionspsykologiskt och psykodynamiskt perspektiv

Funktionsutveckling:
Undervisningen speglar aspekter av människans utveckling och ger grundläggande kunskaper om individens förutsättningar, om samspelet mellan arv och miljö samt om sensomotorisk, kognitiv, språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling

Delkurs 4: Personlighetspsykologi
Delkursen innehåller följande delar: Kursen ger först en allmän teoretisk introduktion till personlighetspsykologins grunder. Traitpsykologins teorier och mätmetoder behandlas liksom psykodynamisk personlighetsteori. Ett kognitivt / socialkognitivt perspektiv på personlighet presenteras. Personlighet i förhållande till biologi och hälsa liksom personlighet och psykiska störningar redovisas och diskuteras. Utrymme ägnas åt personlighetsbegreppet och –mätning i praktisk verksamhet. Kursen innehåller också en laboration i personlighetspsykologi (omfattning 3 högskolepoäng).

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, seminarier och handledning i samband med laborationer.

Examination

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp examineras skriftligt och genom krav på obligatorisk närvaro vid vissa moment. Varje moment examineras för sig. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Delkurserna examineras i form av skriftliga prov och i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer. Dessutom ingår obligatoriskt deltagande vid seminarier/föreläsningar. Varje moment examineras för sig.
Vid examination används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av följande fyra moment: Introduktion: Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp), Kognitionspsykologi (4,5 hp), Utvecklingspsykologi (7,5 hp) och Personlighetspsykologi (4,5 hp). Övriga moment bedöms endast med betygsgraderna underkänd och godkänd. Dessa moment måste vara godkända för att studenten skall kunna få ut sitt slutgiltiga betyg. Betygen har i övrigt ingen påverkan på ett eventuellt slutgiltigt VG.
Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Närvaro vid laborationer och gruppövningar är obligatorisk. Härtill kommer obligatorisk närvaro vid forskningspresentation under rubriken "forskningsintroduktion". Eventuella krav på ytterligare obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller annan information inför delkurs.

Kursen kan även ingå i Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2018

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

 • Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare : faktabok

  3., [uppdaterade och omarb.] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Eller annan grundbok i statistik

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holt, Nigel Psychology : the science of mind and behaviour

  3., revised and updated ed.: Maidenhead: McGraw-Hill Education, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

 • Goldstein, E. Bruce. Cognitive psychology : connecting mind, research, and everyday experience

  4th ed.: Stamford, Connecticut: Cengage Learning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Domjan, Michael; Grau, James W. Principles of learning and behavior

  Seventh edition: Stamford, CT: Cengage Learning, 2015

  Valda avsnitt enligt lärares anvisning. Finns även som tryckt utdrag: Domjan, Michael Principles of Learning and Behavior : Uppsala University First custom edition : Gosport UK : Cengage Learning Custom, 2016 - 217 p. ISBN:978-1-4737-6293-0 LIBRIS-ID:22013968

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

 • Cullberg, Johan Bonnevie, Andreas Dynamisk psykiatri i teori och praktik

  7., utg.: Stockholm: Natur och kultur, cop. 2003

  Sidorna 91-100. Kompendium köpes på Institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Keil, Frank C. Developmental psychology : the growth of mind and behavior

  First international student edition:

  Finns även att köpa som e-bok.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7,5 hp

 • Trost, Jan Enkätboken

  4., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsen, Randy Personality psychology domains of knowledge about human nature

  2nd edition.: London: Mcgraw-Hill, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor

Versioner av litteraturlistan