Institutionen för psykologi

Kursplan för Psykologi med inriktning mot arbetsliv

The Psychology of Working Life

Kursplan

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng.

Mål

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
- Definiera och beskriva centrala ämnesområden inom psykologin,
- Återge väsentliga huvuddrag i de vanligaste teoretiska angreppssätten inom de ovan nämnda ämnesområdena,
- Föra diskussioner kring och göra kopplingar mellan teori och vardagssituationer,
- Förstå och förklara grundläggande begrepp och principer i vetenskaplig metod och statistik, samt deras tillämpning inom psykologisk vetenskap.

Delkurs 2. Personlighetspsykologi (7,5 hp)
Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redogöra för centrala personlighetsteorier och placera dessa i ett sammanhang vad gäller psykologisk teoribildning,
- kunna redogöra för relevanta argument i diskussionen beträffande om och hur personlighet och personlighet kan mätas,
- kunna redogöra för metodologiska angreppssätt i studiet av personlighet, t.ex. inom biologisk personlighetsforskning och med hjälp av personlighetstest,
- kunna redogöra för principen om operationalisering av personlighetspsykologiska begrepp med hjälp av en skala med samvarierande items, och i en enkel rapport kommentera utfallet när data samlats in med en egenkonstruerad sådan skala och något etablerat instrument.

Delkurs 3. Hälsopsykologi (7,5 hp)
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- redogöra för centrala grundläggande begrepp och teorier inom hälsopsykologin med särskild tonvikt på stress,
- konceptualisera och tillämpa allmänna principer inom en beteendemedicinsk hälsopsykologisk modell,
- skissera ett åtgärdsprogram för att förebygga kronisk smärta och sjukskrivning och
- beskriva beteendemedicinska principer i behandlingsarbete med individer som är eller riskerar att bli sjukskrivna.

Delkurs 4. Samtalsmetod och psykologiska testmetoder (7,5 hp)
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
- redogöra för fördelar och nackdelar förknippade med användningen av psykologiska test vid utredning rörande studie- och yrkesvägledning i arbetslivet och rekrytering/urval,
- beskriva skillnaden mellan test som mäter "maximal prestation" och sådana som mäter "typisk utförande",
- redogöra för vad administrativ respektive teknisk standardisering innebär inklusive olika reliabilitets- och validitetsbegrepp samt normering,
- beskriva Stiftelsen för Tillämpad Psykologi's (STP's) granskningsmodell och hur man läser STP's testgranskningar,
- redovisa vad som är det viktigaste när man skall välja ett test för vägledning och rekrytering/urval,
- tillämpa samtalsfärdigheten aktivt lyssnande,
- genomföra inledande samtal med anställda samt dokumentera dessa med samtalsrapporter.

Innehåll

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp
Kursen presenterar översiktligt psykologins centrala ämnesområden, forskningsmetoder och tillämpningar i samhället. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Kursen innehåller också en introduktion i metod och statistik.
Delkursen är indelad i två moment:
1. Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp). Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär och skall bland annat ge en uppfattning om vad de kommande studierna innehåller.
2. Grundläggande metod- och statistikmoment (1,5 hp). Momentet innehåller grundläggande metod och deskriptiv statistik t.ex. olika centralmått och spridningsmått.

Delkurs 2. Personlighetspsykologi (7,5 hp)
Kursen ger först en allmänt teoretisk introduktion till personlighetspsykologins grunder. Traitpsykologins teorier och mätmetoder behandlas liksom psykodynamisk personlighetsteori. Ett kognitivt/socialkognitivt samt sociokulturellt perspektiv på personlighet presenteras. Personlighet i förhållande till biologi och hälsa liksom personlighet och psykiska störningar redovisas och diskuteras. Utrymme ägnas åt personlighetsbegreppet och - mätning i praktisk verksamhet. Kursen innehåller också en laboration i personlighetspsykologi, omfattande 3 hp.

Delkurs 3. Hälsopsykologi (7,5 hp)
Delkursens syfte är att ge en introduktion till för arbetslivet relevant forskning och dess teoretiska bas, samt ge en grundläggande kunskap om tillämpningar inom hälsopsykologi och beteendemedicin.

Delkurs 4. Samtalsmetod och psykologiska testmetoder (7,5 hp)
Delkursens syfte är att ge en introduktion till för arbetslivet relevant forskning och teoretisk bas samt ge grundläggande kunskap om tillämpningar inom områdena samtalsmetod och psykologiska testmetoder.

Delkursen delas upp i två moment:
1. Psykologiska testmetoder (5 hp)
2. Samtalsmetod (2,5 hp). Denna del av kursen ägnas främst åt praktisk träning genom rollspel och videoinspelningar

Undervisning

Delkurs 1. Introduktion (7,5 hp)
Undervisningen består av lektioner och gruppövningar.

Delkurs 2. Personlighetspsykologi (7,5 hp)
Undervisning består av lektioner, seminarier och handledning i samband med tillämpningsmomentet.

Delkurs 3. Hälsopsykologi (7,5 hp)
Undervisning ges i form av lektioner och seminarier med obligatorisk närvaro.

Delkurs 4. Samtalsmetod och psykologiska testmetoder (7,5 hp)
Undervisningen består av lektioner, seminarier och handledning i samband med de tillämpade momenten.

Examination

Delkurs 1: Introduktion till psykologi (7,5 hp)
Delkursen examineras skriftligt och genom krav på obligatorisk närvaro vid vissa moment. Varje moment examineras för sig. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Delkurs 2. Personlighetspsykologi (7,5 hp)
Delkursen examineras med skriftliga och muntliga prov, inkluderande en rapport. Vid examination används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Delkurs 3. Hälsopsykologi (7,5 hp)
Delkursen examineras med skriftlig tentamen. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Delkurs 4. Samtalsmetod och psykologiska testmetoder (7,5 hp)
Den teoretiska delen examineras med skriftlig tentamen och de tillämpade med rollspel samt rapporter. Vid examination används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre av följande fyra moment: Introduktion, Psykologi som vetenskap och ämnesområde (6 hp), Personlighetspsykologi (4,5 hp), Hälsopsykologi (7,5 hp) och Samtalsmetod och psykologiska testmetoder (5 hp). Övriga moment bedöms endast med betygsgraderna underkänd och godkänd. Dessa moment måste vara godkända för att studenten skall kunna få ut sitt slutgiltiga betyg. Betygen har i övrigt ingen påverkan på ett eventuellt slutgiltigt VG.

Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Krav på obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller av annan information inför delkursen.
Student som ej uppfyller krav på obligatorisk närvaro ges vanligen tillfälle att ta igen detta moment nästkommande termin.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2014

Introduktion

 • Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare : faktabok

  3., [uppdaterade och omarb.] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Eller annan grundbok i statistik

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holt, Nigel Psychology : the science of mind and behaviour

  3., revised and updated ed.: Maidenhead: McGraw-Hill Education, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Personlighetspsykologi

 • Trost, Jan Enkätboken

  4., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsen, Randy Personality psychology domains of knowledge about human nature

  2nd edition.: London: Mcgraw-Hill, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Hälsopsykologi

samt artiklar enligt lärares anvisningar

Samtalsmetod och Testmetoder

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mabon, Hunter; Lindström, Hans Arbetspsykologisk testning : om urvalsmetoder i arbetslivet

  3., rev. uppl.: Stockholm: Assesio, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar