Institutionen för psykologi

Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2017/2018

Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle – beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram i Uppsala är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. Därtill ingår en unik termin inriktad mot utvärdering, vilket gör arbete med kvalificerad utredning till en möjlig arbetsmarknad.

Om programmet

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet ger dig en bred teoretisk bas inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi, sociologisk socialpsykologi, samt ge en tillämpning inom utvärdering.

Den här utbildningen har nästan inga praktiska moment, utan den handlar främst om att skapa teoretisk kunskap och förståelse inom ämnena pedagogik, psykologi och socialpsykologi.

Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund, det vill säga den vetenskapliga kunskapen om människan och om människors beteende i grupp och samhälle.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen bedrivs på heltid i sex terminer. Undervisningen ges i form av: föreläsningar, seminarier, handledning på laborationer, uppsatsarbete, fördjupningsuppgifter.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examination av kunskaper sker både skriftligt och muntligt i form av skrivningar och rapporter, redovisningar och uppsatsarbeten.

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskole­poäng (hp), vilket motsvarar tre års studier, och består av två delar. Den första delen utgör en bas på tre terminer där du läser kurserna, Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, Sociologi och socialpsykologi A och Pedagogik A, och den andra delen är en påbyggnad då du väljer ett fördjupningsämne, psykologi, socialpsykologi eller pedagogik, vilket du läser upp till C-nivå. Som student på programmet har du platsgaranti till fördjupning inom ett av de tre ämnena, men det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom.

Psykologi handlar om människans beteenden, känslor, tankar och samspelet med andra människor. Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Ämnet kan delas in i en mängd olika kunskapsområden och i den inledande delkursen i psykologi ges en introduktion till dessa, därefter fördjupas tre kunskaps­områden under terminens resterande tre delkurser.

Den sociologiska socialpsykologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen. Man studerar hur individ och grupp påverkar varandra samt de pro­cesser som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran. Man studerar även hur tänkande och språk sammanhänger med och ingår i de sociala processerna.

Inom pedagogiken studeras fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Även människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras.

På femte terminen, före den avslutande C-kursen, läser samtliga studenter inom programmet en specialinrättad ämnes­gemensam termin i utvärdering, Utvärdering B. Denna termin innefattar perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

Kurser inom programmet

Termin 1
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp

Termin 2
Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 3
Pedagogik A, 30 hp

Termin 4
Psykologi B eller Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp

Termin 5
Utvärderingsterminen, 30 hp:
Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp
Sociologisk utvärderingsmetod, 10 hp
Psykologisk utredningsmetod, 10 hp

Termin 6
Psykologi C eller Socialpsykologi C eller Pedagogik C, 30 hp

Karriär

Beteendevetenskaplig kunskap är viktig i alla delar av arbetslivet. Det kan gälla så vitt skilda områden som skola, vård och omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö. Att kunna kommunicera till grupper och att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande. Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer.

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Men eftersom programmet i huvudsak ger dig en bred och teoretisk kunskap kan du ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet. Det kan även vara
så att du kommer att behöva bygga på utbildningen med ytterligare kurser/utbildningar för att öka dina chanser på arbetsmarknaden.

En beteendevetenskaplig utbildning måste även innehålla etisk självreflektion och i sin yrkesverksamhet ska personer med denna utbildning kunna ansvara för att kunskapen inte missbrukas.

Efter avslutad utbildning innehar du som genomgått kandidatprogrammet särskild kompetens vad gäller utvärdering.

Behörighet och anmälan

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 300000 kr

Total studieavgift: 300000 kr

Kontakt & Mer Info

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

Fax: 018-471 2400

E-post: info@psyk.uu.se

Studievägledare Cecilia Lind studievagledare@psyk.uu.se

Telefon: 018 471 63 27