Projektet

Det är vanligt att personer med långvarig smärta också upplever psykologiska problem av olika slag. Samtidigt kan det vara svårt att få rätt hjälp i vården då man har flera typer av problem. Det är inte alltid lätt att hitta rätt, vissa upplever att de bollas mellan olika vårdgivare, och det kan också vara svårt som patient att hålla reda på och orka med alla vårdkontakter på olika platser.

TIPPS är ett projekt i samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala, med syftet att utvärdera en internetbaserad självhjälpsbehandling för personer med långvarig smärta och samtidiga psykologiska problem.

Förhoppningen är att man genom att erbjuda en skräddarsydd behandling på internet kan underlätta för deltagarna, och nå många som annars inte skulle få hjälp.

Till överst på sidan

Behandlingen

Behandlingen kommer att skräddarsys efter deltagarnas behov, vilket betyder att den behandling man får beror på vilka problem man rapporterar i den inledande intervjun.

Kognitiv beteendeterapi

Den internetbaserade självhjälpsbehandlingen bygger på Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en form av psykoterapi som bygger på forskning, och man fokuserar på vardagen i nuet och förändring av konkreta beteenden. Det är en aktiv behandlingsmetod vilket innebär att man jobbar med olika hemuppgifter. Mer information om KBT.

Deltagarvillkor

För att delta i studien ska du:

 • ha besvär p.g.a. långvarig smärta (smärta mer än 3 månader)
 • vara medicinskt utredd vad gäller smärtan
 • uppleva ett eller flera psykiska besvär, till exempel:
  - nedstämdhet
  - ångest eller oro
  - sömnproblem
  - stress
  - besvärande traumatiska minnen
 • ha tillgång till dator med internet (OBS! Mobil/surfplatta fungerar ej)
 • behärska svenska språket
 • inte ha planerade medicinska insatser som kan hindra medverkande
 • stå på en stabil medicinering
 • inte genomgå eller planera att genomgå annan KBT-behandling under studiens lopp
 • inte bedömas lida av akut psykiatrisk problematik

Frivilligt deltagande

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Din relation till Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, kommer inte att påverkas på något sätt.

All information vi erhåller behandlas konfidentiellt och du som enskild deltagare kommer inte att kunna identifieras i resultaten.

Vi har inte funnit några nackdelar med att delta i den aktuella studien. Om du önskar får du en sammanställning av studiens resultat då projektet avslutas.

Ljudfil


Till överst på sidan

Kontakt
 • För ytterligare information om studien, kontakta Nils Gasslander
 • Om du förlagt din samtyckesblankett kan du ladda ned en ny här. Signerad blankett postas till: Nils Gasslander, Institutionen för psykologi, Box 1225, 751 42 Uppsala

Sekretess och tystnadsplikt

Vi som ansvarar för studien omfattas av sjukvårdslagens tystnadsplikt. Alla uppgifter som du lämnar behandlas strikt konfidentiellt. Alla deltagares namn och personnummer ersätts med en kod vilket omöjliggör att enskilda individer urskiljs. Endast forskningsledarna har tillgång till koden. Kontakten med deltagare sker genom en säker hemsida som ingen obehörig har tillgång till. Data som samlas in (t ex svar från frågeformulär) kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Deltagarna kommer inte att kunna identifieras.

Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är professor Torsten Gordh, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala.

Till överst på sidan