Janna Gottwald tilldelas pris av Svenska nationalkommittén för psykologi

2020-02-11

Janna Gottwald tilldelas Priset till yngre forskare i psykologi 2019 av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien, med motiveringen:

"För att hon skickligt och kreativt introducerar en ny teoretisk ansats inom området förkroppsligad kognition genom att länka samman kognitiv och motorisk utveckling under tidig späd-barnsålder. Hon testar empiriskt hur exekutiva kontroll-funktioner utvecklas genom att förena kognitiv med motorisk kontroll. Därtill introducerar Dr Gottwald på ett elegant sätt ny metodik till fältet som utgör en väg framåt för att kunna studera barns utveckling. Dr Gottwald förkroppsligar därmed
vad en skicklig forskare är och framstår som en i alla
avseenden mycket värdig pristagare."

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-04-03