Bakgrund och stadgar

Innehåll:

Bakgrund 

Ordet "alumn" kommer av latinets "alumnus" som betyder lärjunge eller skyddsling. I dag används "alumn" närmast synonymt med tidigare student eller medarbetare, men även t ex universitetets hedersdoktorer är alumner.

Målet med all alumnverksamhet är att skapa ömsesidig nytta för dels alumnen, dels universitetet. Som alumn får du möjlighet att träffa dina gamla studiekamrater, du får en inblick i det senaste inom forskningen och du kan återföra dina nyvunna kunskaper och erfarenheter till universitetet. Därutöver får du goda möjligheter att umgås med andra psykologer under trivsamma former.

För institutionen är det mycket viktigt att behålla kontakten med sina alumner. Institutionen behöver kunna följa upp resultatet av utbildningen och t ex ta del av den yrkesverksamhet studenterna ägnar sig åt efter examen. Alumnverksamheten kan också leda till olika typer av samarbetsprojekt mellan institutionen och alumnen eller dennes arbetsgivare.

Stadgar för Alumnföreningen vid
Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Antagna vid föreningens konstituerande möte den 23 mars 2006, reviderade och fastställda vid årsmöte den 22 mars 2007.

Reviderade vid extra årsmöte den 8 oktober 2020.

§ 1 Föreningens syfte och mål

Föreningen ska: 

a) skapa och utveckla varaktiga nätverk för alumner, forskare, lärare och studenter vid Institutionen för psykologi

b) erbjuda fora för regelbundna möten och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan alumner och institutionen

c) ta tillvara förslag, idéer och initiativ som kan höja kvaliteten på institutionens forskning, utbildning och andra aspekter av institutionens verksamhet

d) genomföra aktiviteter som kan bidra till att höja kompetensen hos yrkesverksamma psykologer

e) verka för att främja professionens intressen, särskilt psykologyrket, men även andra yrkesområden

f) verka för praktikplatser och mentorskap för studenter i psykologprogrammet. 

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§ 3 Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 4 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 5 Medlemskap

Föreningen har tre typer av medlemskategorier: ordinarie medlem, hedersmedlem och stödmedlem.

Ordinarie medlem i föreningen kan den bli som har studerat psykologi vid Uppsala universitet och som godtar dessa stadgar. Även den som står beredd att avsluta sina studier i psykologi kan bli medlem. Ordinarie medlem kan också den bli som arbetar eller tidigare har arbetat på institutionen.

Hedersmedlem kan den bli som på ett framstående sätt verkat för föreningen eller enligt föreningens syften. Hedersmedlem, som kan föreslås av vilken föreningsmedlem som helst, väljs in på årsmötet efter styrelsens beredning. 

Person som vill stödja föreningens verksamhet, men som inte uppfyller kraven för att bli ordinarie medlem, har möjlighet att bli stödmedlem i föreningen.

Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och förslagsrätt vid alla föreningens beslutande medlemsmöten. Rösträtt vid alla föreningens beslutande medlemsmöten tillfaller ordinarie- samt hedersmedlemmar. Rösträtten kan inte överlåtas.

Samtliga medlemmar har tillgång till föreningens alla medlemsförmåner.

§ 6 Årsmöte

Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor före mötet. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt på årsmötet.

På årsmötet väljs föreningens styrelse för två år åt gången. Styrelsen ska bestå av minst fyra och högst sju alumner, en representant från Institutionen för psykologi samt en representant för studenterna som utses av Psykologistuderandes intresseorganisation (PSI). Föreningens ordförande, sekreterare och kassör väljs vid årsmötet. Suppleanter kan utses i den mån det anses motiverat.

Vid årsmötet väljs också en valberedning – bestående av minst två personer – samt en revisor. På årsmötet beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen utifrån verksamhetsberättelse och revisorsutlåtande.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Motioner och propositioner ska vara mötesdeltagarna tillhanda senast två veckor före mötet. 

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen, revisorn eller en majoritet av föreningens medlemmar.

§ 8 Omröstning

Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 9 Ändring av stadgarna

För att ändra i stadgarna krävs att minst två tredjedelar av årsmötets deltagare ställer sig bakom en stadgeändring. Vid tvist om stadgarnas innebörd har styrelsen tolkningsföreträde.

§ 10 Styrelsens beslutförhet

För att styrelsen skall vara beslutför krävs att minst hälften av styrelsens medlemmar deltar i mötet.

§ 11 Föreningens upplösning

Beslut om att upplösa föreningen måste tas på två direkt efter varandra följande årsmöten. Eventuella kvarvarande tillgångar i föreningen ska vid upplösningen tillfalla en av det upplösande mötet vald organisation eller verksamhet.

Senast uppdaterad: 2022-09-25