Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att till styrelsen bereda beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN beslutar om inkomna ansökningar om bidrag för studentaktiviteter från studentföreningar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Ordförande

Alexander Rozental, studierektor

Ordinarie, lärare

Suppleanter, lärare

Ebba Elwin
Håkan Nilsson
Leo Poom
Erik Rautalinko
Thomas Ågren

Cecilia Wåhlstedt (1)
Vakant (2)
Vakant (3)

Ordinarie, studenter

Suppleanter, studenter

Gustaf Omstedt
Hanna Johansson
Vakant

Vakant
Vakant
Vakant

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig
  • Studieadministratör
  • Studievägledare
Senast uppdaterad: 2022-10-28