Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att till styrelsen bereda beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN beslutar om inkomna ansökningar om bidrag för studentaktiviteter från studentföreningar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Ordförande

Pär Nyström, ordförande (studierektor)
Ingrid Lagerlöf, stf ordförande (studierektor)

Ordinarie, lärare

Suppleanter, lärare

Ebba Elwin
Håkan Nilsson
Leo Poom
Erik Rautalinko
Gunilla Stenberg

Thomas Ågren (1)
Vakant (2)
Vakant (3)

Ordinarie, studenter

Suppleanter, studenter

Edvin Plöen
Dorothea Ledinek
Dorien Bolt

Vakant
Vakant
Vakant

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig
  • Studieadministratör
  • Studievägledare