Psykologmottagning

Möjlighet till psykologisk behandling

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet utbildar psykologer. I slutet av den 5-åriga utbildningen arbetar psykologkandidaterna med psykologisk behandling/psykoterapi. I detta arbete får de handledning av legitimerade psykologer/psykoterapeuter som också är utbildade handledare. Inom ramen för psykologutbildningen kan vi därför erbjuda psykologisk behandling hos en psykologkandidat. Behandlingen sker individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. För psykologkandidaten är det en utbildningssituation där det är av yttersta vikt att ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt.

Både teoretisk inriktning och längd på kontakten kan variera.

Vid Psykologmottagningen gäller rådande Hälso-och sjukvårdslagar. Det innebär att psykologkandidaterna är skyldiga att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen. Vidare är alla som är verksamma inom mottagningen skyldiga att följa rådande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning.

Verksamheten på Psykologmottagningen följer universitetsterminerna. Psykologmottagningen har stängt ett par veckor vid jul-nyår samt under sommaren (juni-augusti). Under dessa perioder är det uppehåll i behandlingskontakterna.

Vår målgrupp

Vårt uppdrag är att ge psykologkandidater en så bra utbildning som möjligt och av det skälet är vi återhållsamma med vilka uppdrag vi kan ta. Vi tar emot personer som är över 18 år och har avgränsade psykologiska besvär. Olika former av ångest, specifika fobier, nedstämdhet, stress, bristande självkänsla och sömnproblem är några av de vanligaste anledningarna till att personer söker sig till vår mottagning.

Behandlingar sker på plats på Institutionen för psykologi på Blåsenhus och det är viktigt att du som söker har möjliget att komma på besök en gång i veckan. All behandling sker på svenska.

Specifika diagnoser och besvär vi inte behandlar är:

  • Sprut- och injektionsfobi
  • Beroendeproblematik
  • Bipolärt syndrom
  • Personlighetssyndrom
  • Psykoser
  • Ätstörningar

Exempel på andra faktorer där våra kandidater inte har tillräcklig kompetens är då behov av samarbete med andra vårdgivare krävs, det föreligger bruk av narkotika, den som söker har haft upprepade kontakter med redan färdigutbildade terapeuter eller då problemen ej är tillräckligt avgränsade.

Mer utförliga villkor för behandling på vår mottagning kan du läsa i dokumentet Villkor för psykoterapi vid Psykologmottagningen.

Anmälningsrutiner

Intresseanmälan för psykologisk behandling vid Psykologmottagningen görs via vår webbanmälan (se länk vid kontaktuppgifterna nedan).

OBS!

  • Fyll i webbanmälan så noga du kan, ju mer information vi har desto lättare blir det att ta ställning till din ansökan.
  • Vi behandlar din ansökan först efter att du besvarat alla våra frågeformulär. Titta gärna så att allt är komplett ifyllt innan du lämnar sidan.
  • Svar på din ansökan kommer via vårt journalsystem CTnotes. Avisering via e-post går ut när det finns ett svar eller meddelande från oss. Vi rekommenderar att lägga till adressen: info@ctnotes.com i din adressbok så att våra meddelanden inte fastnar i spam-filter.

Ansökningar behandlas av en av de legitimerade psykologer som arbetar vid Psykologmottagningen. Psykologkandidater från termin 8 och 9 ansvarar sedan för fördjupad bedömning av de personer som anmält intresse, antingen via ett telefonsamtal eller ett bedömningssamtal på mottagningen. Alla samtalskontakter refereras i avidentifierat skick vid en konferens, då mottagningsansvarig psykolog tillsammans med fyra psykologkandidater tar ställning till om Psykologmottagningen har rätt kompetens och rätt resurser för att åta sig ärendet. Om vi tror att Psykologmottagningen kan erbjuda behandling informeras den ansökande via telefon.

Om vi bedömer att vi inte kan ta emot personen på vår mottagning har vi möjlighet att rekommendera andra vårdgivare.

Väntetider

Väntetiderna kan variera mycket under terminerna. I början på terminerna (ca februari och september) delas många ärenden ut, och väntetiden kan vara kort. I slutet av terminerna kan väntetiderna bli betydligt längre, och man kan behöva vänta till nästa terminsstart innan behandlingen börjar.

Vilka besvär man söker hjälp för och önskad typ av terapi (KBT/PDT) kan också påverka väntetiderna.

Behandlingen

Inom ramen för psykologmottagningen finns två psykoterapeutiska inriktningar representerade, psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykologkandidater väljer inför termin 7 vilken teoretisk referensram de önskar fördjupa sig inom.

Varje behandlingskontakt inleds med några utredande samtal där psykologkandidaten och patienten försöker komma fram till om behandling på Psykologmottagningen är lämplig. Om man finner att så är fallet, görs en överenskommelse om behandlingssamarbete. I annat fall avslutas kontakten i och med dessa utredande samtal.

Kostnad

Den psykologiska behandlingen är kostnadsfri. I vissa fall kan vissa enstaka kostnader tillkomma (t ex för hyra av djur vid exponeringsbehandling).

Handledning

För psykologkandidaten ingår arbetet på Psykologmottagningen i utbildningen, vilket innebär att handledning av erfaren legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut är ett krav. Psykologkandidaterna har vanligtvis handledning en gång per vecka i mindre grupper om maximalt fyra studenter. Varje student presenterar sin behandlingskontakt i så anonym form som möjligt. Utanför gruppen råder gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning. Handledaren är behandlingsansvarig och studenten behöver följa dennes instruktioner.

Alla besök vid Psykologmottagningen spelas in för att användas i handledningssituationen. Handledaren har alltså tillgång till bild- och ljudinspelning för att på bästa sätt kunna bistå studenten. Endast kandidater i handledningsgruppen, handledaren och ansvariga psykologer på mottagningen har möjlighet att få tillgång till inspelat material. Inspelningar sparas i tre månader för att sedan raderas.

Medverkan i forskningsprojekt

Forskning och utvecklingsarbete är en del av vårt arbete, men ditt eventuella deltagande kommer på inget sätt att påverka den behandling du får. I samband med en behandlingskontakt vid Psykologmottagningen kan det hända att du blir tillfrågad om att medverka i något forskningsprojekt. Om detta blir aktuellt kommer ytterligare information att ges innan du tar ställning till om du vill delta eller inte. Som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete får du som patient besvara ett antal frågeformulär före och efter behandling.

Kontakt

Verksamhetschef

Linda Bylin, lleg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Mottagningspsykolog

Nils Gasslander, leg. psykolog

Administratör

Hitta hit

Besöksadress: Blåsenhus, Ingång 1B (Plantskolegränd)

Intresse-anmälan

Du kan lämna intresseanmälan för psykologisk behandling vid Psykologmottagningen via vårt webbformulär.

Senast uppdaterad: 2023-06-29