Psykologmottagning


Information om coronaviruset och mottagningen

Psykologmottagningen håller öppet som vanligt för besök och vi har anpassat verksamheten något för att kunna hålla fysisk distans och minska risk för smittspridning. För dig som patient är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Välkommen att göra intresseanmälan längre ner på denna sida.


Möjlighet till psykologisk behandling

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet utbildar psykologer. I slutet av den 5-åriga utbildningen arbetar psykologkandidaterna med psykologisk behandling/psykoterapi. I detta arbete får de handledning av legitimerade psykologer/psykoterapeuter och erfarna handledare. Inom ramen för psykologutbildningen kan vi därför erbjuda psykologisk behandling hos psykologkandidat. Behandlingen sker vanligtvis individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. För psykologkandidaten är det en utbildningssituation där det är av yttersta vikt att ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt.

Både teoretisk inriktning och längd på kontakten kan variera.

Vid Psykologmottagningen gäller rådande Hälso-och sjukvårdslagar. Det innebär att studenter och handledare är skyldiga att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen. Vidare är alla som är verksamma inom mottagningen skyldiga att följa rådande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning.

Verksamheten på Psykologmottagningen följer universitetsterminerna. Det betyder att Psykologmottagningen har stängt ett par veckor vid jul-nyår samt under sommaren (juni-augusti). Under dessa perioder är det uppehåll i behandlingskontakterna.

Vår målgrupp

Vårt uppdrag är att ge psykologkandidater en så bra utbildning som möjligt och av det skälet är vi återhållsamma med vilka uppdrag vi kan ta. Vi tar emot personer som är över 18 år och har avgränsade psykologiska besvär. Olika former av ångest, specifika fobier, nedstämdhet, stress, bristande självkänsla och sömnproblem är några av de vanligaste anledningarna till att personer söker sig till vår mottagning.

Exempel på faktorer där kandidater ej har tillräcklig kompetens är då behov av samarbete med andra vårdgivare krävs, det föreligger bruk av narkotika, den som söker har haft upprepade kontakter med redan färdigutbildade terapeuter eller då problemen ej är tydligt avgränsade.

All behandling sker på svenska.

Anmälningsrutiner

Intresseanmälan för psykologisk behandling vid Psykologmottagningen görs via vår webbanmälan (länk till webbanmälan finns vid kontaktuppgifterna nedan).

Psykologkandidater från termin 8 ansvarar för att ringa upp de personer som anmält intresse. Alla samtalskontakter refereras i avidentifierat skick vid ett möte, då ansvarig psykolog tillsammans med fyra kandidater tar ställning till om Psykologmottagningen har rätt kompetens och rätt resurser för att åta sig ärendet. Om vi tror att Psykologmottagningen kan erbjuda behandling, skickas information om detta samt ett frågeformulär som fylls i och återsänds till mottagningen. Därefter görs en sammantagen bedömning av om personen kan sättas upp på väntelistan.

I de fall vi behöver mer information för att kunna fatta beslut kallar vi till ett samtal på Psykologmottagningen, då den sökande får träffa en psykologkandidat från termin 9 under ungefär en timme. Kandidaten skriver en journalanteckning, redovisar samtalet för ansvarig psykolog och återkopplar därefter beslut till den sökande så snart det är möjligt. Om vi bedömer att vi inte kan ta emot personen på vår mottagning har vi möjlighet att rekommendera andra vårdgivare. 

Behandlingen

Inom ramen för psykologmottagningen finns två psykoterapeutiska inriktningar representerade, psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykologkandidater väljer inför termin 7 vilken teoretisk referensram de önskar fördjupa sig inom.

Varje behandlingskontakt inleds med några utredande samtal där psykologkandidaten och patienten försöker komma fram till om behandling på Psykologmottagningen är lämplig. Om man finner att så är fallet, görs en överenskommelse om behandlingssamarbete. I annat fall avslutas kontakten i och med dessa utredande samtal.

Kostnad

Den psykologiska behandlingen är kostnadsfri.

Handledning

För psykologkandidaten ingår arbetet på Psykologmottagningen i utbildningen, vilket innebär att handledning av erfaren legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut är ett krav. Psykologkandidaterna har vanligtvis handledning en gång per vecka i mindre grupper om maximalt fyra studenter. Varje student presenterar sin behandlingskontakt i så anonym form som möjligt. Utanför gruppen råder gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning. Handledaren är behandlingsansvarig och studenten behöver följa dennes instruktioner.

Alla besök vid Psykologmottagningen spelas in för att användas i handledningssituationen. Handledaren har alltså tillgång till bild- och ljudinspelning för att på bästa sätt kunna bistå studenten. Endast kandidater i handledningsgruppen, handledaren och ansvariga psykologer på mottagningen har möjlighet att få tillgång till inspelat material. Inspelningar sparas i tre månader för att sedan raderas.

Medverkan i forskningsprojekt

Forskning och utvecklingsarbete är en del av vårt arbete, men ditt eventuella deltagande kommer på inget sätt att påverka den behandling du får. I samband med en behandlingskontakt vid Psykologmottagningen kan det hända att du blir tillfrågad om att medverka i något forskningsprojekt. Blir detta aktuellt kommer ytterligare information att ges innan du tar ställning till om du vill delta eller inte. Som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete får du som patient besvara ett antal frågeformulär.

Senast uppdaterad: 2021-08-25