Professionell utveckling

Fr o m VT 2015 ersätter en strimma om professionell utveckling den tidigare utbildningsterapin på Psykoloprogrammet, nedanstående regler tillämpas.

Mål

 • att kunna reflektera över sig själv, sitt eget sätt att tänka, vad man känner och hur man fungerar i sociala relationer.
   
 • att fortlöpande reflektera och diskutera kring teoretiskt och praktiskt innehåll inom psykologiämnet och relatera till egen person och kommande yrkesroll som psykolog.
   
 • att reflektera över egna styrkor och svagheter i relation till kommande etiska och professionella krav som psykolog.
   
 • att visa förmåga att analysera och förändra egna handlingsmönster avseende professionellt bemötande av t.ex. klienter och deras närstående, samarbetspartners.
   
 • att gradvis utveckla empatisk förmåga i relation till framtida psykologyrke.

Momentet stäcker sig över psykologprogrammets termin 1 t.o.m. termin 9. Inslagen är integrerade i psykologprogrammets ordinarie kurser.

Genomförande

Under programmets inledande terminer (1-2) fokuseras på reflektionsuppgifter relaterade till kontakter med yrkesverksamma psykologer. Även gruppsamtal ledda av leg. psykolog förekommer. Uppgifterna berör personliga såväl som professionella områden.

Under termin 3-4 introduceras såväl teoretiska som praktiska uppgifter kring självmedkänsla samt perspektivtagande som en grund för empatisk förmåga. På terminerna 5-6 finns återkommande reflektionsuppgifter relaterade till yrkesrelevanta kurser där bl a etiska dilemman i relation till egen person berörs.

Under termin 7-9 fokuserar den professionella utvecklingen på självkännedom och empati i relation till terapeutarbetet inom ramen för psykologmottagningen. Undervisning och praktisk träning kring självmedkänsla, medveten närvaro samt motöverföring ingår.

Examination

Inslagen som tillhör strimman om professionell utveckling examineras inom ramen för de kurser inom vilka de olika inslagen inträffar. Examinationen kan bestå av inlämning av reflektionsuppgifter, aktiv närvaro vid undervisning och laborationer samt såväl skriftliga som muntliga uppgifter.