Studentinformation A-Ö

Innehåll:

Nedan finner du en skrift som vi som arbetar på institutionen sammanställt för att förklara en mängd olika företeelser som du kanske stöter på under din tid som student vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Anslagstavlor

Anslagstavlor med information angående program och fristående kurser finns i korridoren utanför kursexpeditionen i hus 13, plan 1.

Anstånd

Anstånd kan begäras före utbildningsstarten eller under de första veckorna av utbildningen. Det innebär att man skjuter upp starten av sina studier till nästa termin. Anstånd ges vid särskilda skäl som kan intygas, t.ex. sjukdom, föräldraledighet eller heltidsarbete utan rätt till tjänstledighet. Mer info och instruktioner för ansökan finns på Uppsala universitets sida Vad händer efter anmälan?.

Avbrott

Se Studieavbrott.

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart meddelar institutionen att du avbryter studierna på kursen och vill bli avregistrerad, har du möjlighet att vid ett senare tillfälle söka kursen igen.

Bibliotek

Blåsenhusbiblioteket, en enhet inom Universitetsbiblioteket, finns i hus 11 på mark- och källarplanet med ingång från stora foajén. Större delen av kurslitteraturen finns i begränsat antal, främst som referenslitteratur. För öppettider och övrig information se Universitetsbibliotekets webbsida.

Blanketter

Blanketter av olika slag finns på sidan Student/Blanketter och även i postrummet i Hus 13, plan 1.

Boka tid hos studievägledare

www.timecenter.com/psykologi

Datorsalen

På Campus Blåsenhus finns ett antal datorsalar. När datorerna inte används för undervisning är de tillgängliga för studenter. Datorerna är uteslutande avsedda för uppsatsskrivande, hemuppgifter och dylikt som är relaterat till studierna. Datorerna är anslutna till Internet och kan användas för informationssökning och e-post. För att få tillgång till datorsalarna krävs ett passerkort med en individuell kod som fås i receptionen vid terminsstart. I datorsalarna finns regler uppsatta som alla användare åläggs följa. Det är exempelvis förbjudet att släppa in personer som saknar passerkort. Läs mer på Intendenturens sida IT på Blåsenhus.

Användning av datorerna till annat än till det som har direkt anknytning till utbildningen på institutionen, t ex spel eller informationssökning på Internet, får inte hindra andra studenter från att utföra sina studieuppgifter. Det är inte tillåtet att lägga in egna eller importerade filer och program på datorerna utan tillstånd. Missbruk av datorerna kan leda till avstängning från institutionens datorsalar.

Användningen av datorerna måste även följa SUNETs (Swedish University NETwork) regler. De etiska reglerna fördömer som oetiskt när någon (citat):

 1. försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det,
 2. försöker dölja sin användaridentitet (utom i de fall då ett sådant beteende är explicit tillåtet),
 3. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken,
 4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara),
 5. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen,
 6. gör intrång i andra användares privatliv,
 7. försöker förolämpa eller förnedra andra användare.

Dispens (gäller programstudenter)

Om du av något skäl inte kan uppfylla tröskelregeln, d v s att inte restera med mer än 7,5 högskolepoäng från föregående termin, har du möjlighet att ansöka om dispens från reglerna. Ansökan lämnas till programansvarig som beslutar om dispens medges eller inte.

Doktorandföreningen

Föreningens huvudsakliga verksamhet består av diskussioner kring frågor som rör doktorandernas situation, dels på institutionen och dels nationellt. Styrelsen för Doktorandföreningen sitter ett år i taget och nyval sker på årsmötet. Läs mer på studera.nu under fliken Forskarutbildning.

Dugga/kort skrivning

Här är syftet att kontrollera att du läst och tillgodogjort dig litteraturen. Oftast får du en rätt kort stund (20-30min) på dig. Du förväntas ofta komma med relativt korta svar, sällan ingående redogörelse för innehållet (jmf skrivningar). Svara kort på det som efterfrågas så brukar det räcka. Vissa lärare använder kryssfrågor, andra vanliga frågor. Om duggan är muntlig kan den jämföras med ett vanligt läxförhör.

Egna arbeten

De studerande ansvarar själva för utskrift av egna arbeten. Någon ekonomisk ersättning till andra institutioner eller personer, för material- eller arbetskostnader i samband med egna arbetens framställning, utbetalas inte.

Examination

Allt vid universitet/högskola måste examineras, d v s vi är skyldiga att försäkra oss att kursmålen och examensmålen uppnås. Skillnaden från t ex gymnasieskola är att flera tillfällen till examination finns. Examinationsformen bestäms av examinator. Vanliga former är t ex tentamina, duggor eller hemskrivningar. Normalt finns två tentamenstillfällen per termin (ordinarie tentamenstillfälle samt en omtentamen). Andra sätt att kontrollera kunskaperna kan vara skriftliga inlämningsuppgifter, närvaro och aktivt deltagande på lektioner eller ett projekt- eller examensarbete, vanligtvis i form av en uppsats som motsvarar ett visst antal poäng.

Betygskalan på psykologprogram består av Godkänd/Underkänd medan för fristående kurser, masterkurser och beteendevetarprogrammet finns även betyget Väl Godkänd.

Läs mer på Uppsala universitets sida Studenternas arbetsvillkor.

Forskarutbildning i psykologi

Behörig att antas till forskarutbildningen är den som uppfyller dels villkor för allmän behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Allmän behörighet att antas till forskarutbildning har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp, eller som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Föreskrifter med villkor för särskild behörighet att antas till forskarutbildning meddelas i studieplanen.

Forskarutbildningen omfattar 240 hp och skall planläggas så att den normalt kräver 4 läsårs heltidsstudier. Av den totala poängsumman utgörs 180 poäng av avhandlingsdelen. Kurspoängen skall fullgöras både inom ett antal obligatoriska kurser och inom fritt valda kurser.

Läs mer under Utbildning/Forskarutbildning.

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

FUN behandlar frågor som rör forskarutbildningen vid institutionen. Besök nämndens sida för att se ordförande och medlemmar.

Funktionshinder

Om du har en varaktig funktionsnedsättning (t ex dyslexi, hörselnedsättning, rörelsehinder) som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Behovet ska dokumenteras hos universitetets samordnare, se Uppsala universitets sida Studera med funktionsnedsättning.

Kontakta studievägledaren för mer information.

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Mer info finns på Uppsala universitets sida Fusk och plagiat.

Föreläsning/lektion

Till en lektion har du mycket nytta av att ha läst igenom den litteratur som ev är anvisad. Genom att ha läst före behöver du antagligen inte lägga ned lika mycket tid senare. Lektionen blir då ett tillfälle du får hjälp med att plocka ut det viktigaste, struktur samt en första repetition. Förhoppningsvis ska du få hjälp med förståelsen av innehållet under lektionen, har du läst detta i förväg kan du använda lektionstiden effektivt. Möjlighet att ställa frågor finns oftast även om syftet inte i första hand är längre diskussioner. Ofta är det föreläsaren som talar och studenterna lyssnar och antecknar. Olika lärare gör givetvis olika och du märker en rad olika sätt att hålla lektion. Vissa undervisningsstilar passar just dig, andra inte.

Grundutbildningsnämnden (GUN)

GUN behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att fatta beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen. Besök nämndens sida för att se ordförande och medlemmar.

Grupptillhörighet

Om du, av särskilda skäl, vill byta grupp tillfälligt måste du ta kontakt med den lärare som ska ha avsnittet ifråga för att ta reda på om detta är möjligt. Definitiva byten måste ske i samråd med aktuell kursledare.

Gruppövning

Undervisning sker i en mindre grupp och du förväntas vara aktiv på något sätt. Ibland har övningen en praktisk karaktär och du får en möjlighet att träna en specifik färdighet. Det är viktigt att alla gruppmedlemmar är aktiva och bidrar till resultatet. Exempel på gruppövningar är samtalsmetodik och testövningar.

Handledning

Laborationer innebär likaledes aktivt arbete i mindre grupp, här kommer du att få mer tillämpande uppgifter. Vid uppsatsarbetet kommer handledning att vara den viktigaste undervisningsformen.

Handlingsplaner

Vid institutionen finns handlingsplaner för lika villkor och jämställdhet, arbetsmiljö, krishantering, tillgänlighet samt hantering av trakasseriärenden. Dessa finns att läsa i sin helhet under Om oss/Organisation och handlingsplaner

Individuell studiegång (gäller programstudenter)

Individuell studiegång innebär att studenten av programansvarig beviljas läsa utbildningens kurser i annan ordning eller i annan studietakt än den ordinarie. Individuell studiegång beviljas ytterst sällan och endast på basis av tungt vägande skäl och efter att andra lösningar för att lösa studentens studieönskemål uteslutits. Mer vanligt är att studenten får en individuell studieplan för att möjliggöra omregistrering på kurser där man har mer omfattande rester. Individuell studiegång upprättas i samarbete med studievägledare, beslut fattas av programansvarig.

Institutionsstyrelsen

Institutionen leds av en institutionsstyrelse under ordförandeskap av prefekten. Besök styrelsens sida för att se ordförande och medlemmar.

Institutionen hör till Samhällsvetenskapliga fakulteten som styr institutionens verksamhet. Styrelsens uppgifter är beslut om t ex budget, verksamhetsplan, handlingsplaner, kursplaner etc. Styrelsen består av prefekten (ordförande), 5 lärare (väljs) 1 administratör (väljs), 2 studerande (väljs) samt 1 doktorand (väljs). Datum för när styrelsen sammanträder finns på hemsidan. Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ. En rad arbetsgrupper initieras och följs upp av styrelsen t ex en lokalgrupp, jämställdhetskommitté etc.

Internationella utbyten

Institutionen har bilateralt samarbete med andra institutioner vid ett antal universitet f a i Europa. Det är möjligt att studera en eller två terminer vid dessa universitet och tillgodoräkna sig detta på utbildningen i Uppsala. Uppsala universitet har samarbete med ytterligare en rad universitet, ett utbyte inom denna ram ger dock ingen säkerhet att få tillgodoräkna sig poäng. Koordinator för internationella utbyten hittar du på institutionens sida Kontakta oss under rubriken Kontaktpersoner.

Kodade skrivningar

Vid skriflig examination i tentamenslokal ska anonymitetskod användas om det inte finns särskilda skäl.

Kopiering

Vid Campus Blåsenhus används utskrifts- och kopieringssystemet eduPrint med en kontantlös betalning för studenter vid Uppsala universitet. Som student kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Betalning hanteras genom en online-lösning med hjälp av PayEx. eduPrint finns vid hela universitetet och har, för varje student, en personlig skrivarkö. Endast de utskrifter du vill ha behöver du skriva ut på papper och det väljer du när du står vid skrivaren. Skrivare finns utplacerade på ett flertal platser i Blåsenhus, men även på andra campusområden vid universitetet. Mer information om eduPrint.

Kursplaner

Kursplaner utgör viktiga juridiska dokument, ett slags avtal mellan utbildningsgivaren och studenten, som definierar bl a kursens nivå, mål och examinationsformer. Kursplaner med litteraturlista, scheman m m finns på Studentportalen under respektive kurs/program.

Kursvärdering

Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen och kursvärderingar är ett av de viktigaste verktygen för detta. Varje kurs ska utvärderas varje gång den ges. Oftast görs detta skriftligt via Studentportalen efter avslutad kurs men detta kan kompletteras med en muntlig utvärdering. Studenterna ska, förutom att värdera innehåll, uppläggning, litteratur, undervisning, examination, lokaler, administration etc, analysera och värdera sitt eget sätt att lära, sin arbetsinsats och sina prioriteringar på kursen. En kursvärdering kan även göras mitt under pågående kurs, om så bedöms lämpligt. Värdering av hel kurs bör ske även om värderingar av moment skett under kursen. Efter genomförd kursvärdering sammanställer kursledaren en kursrapport som publiceras på studentportalen och redovisas för studenterna nästa gång kursen ges. Kursrapporterna granskas av institutionens grundutbildningsnämnd.

Lärare

Undervisningen bedrivs av anställda lärare så som lektorer och adjunkter, men också av professorer, biträdande lektorer och doktorander. Delar av undervisningen genomförs av s k externa lärare, d v s personer som har sin verksamhet inom någon annan del av samhället, t ex psykiatrisk vård. Under utbildningsprogrammets senare del är gruppen externa lärare särskilt stor i anslutning till olika kliniska moment.

Närvaro

Obligatorisk närvaro gäller för gruppövningar, laborationer och handledning, om ej annat anges på schema eller i kursplan. I övriga fall skrivs det ut på schemat då undervisning är obligatorisk. Studierna bedrivs på helfart d v s 40 timmar/vecka. Ibland kommer information om undervisning eller liknande med kort varsel.

Paus

Se Studieuppehåll.

Pedagogiskt program

Uppsala universitet har fastställt ett pedagogiskt program som bl a definierar vilka förutsättningar som bör gälla för studenters lärande. Programmet betonar samarbetet mellan lärare och studenter och det gemensamma ansvaret för utibildningens innehåll och kvalitet. I programmet anges vad som är universitetets ansvar och hur studenternas aktiva medverkan ska se ut. Programmet finns på Uppsala universitets sida Pedagogiskt program för Uppsala universitet.

Poäng

Varje vecka motsvarar ca 1,5 hp. 1,5 hp omfattar ca 200 sidor kurslitteratur. Varje termin omfattar 30 hp.

Professionell utveckling (tidigare utbildningsterapi, gäller Psykologprogrammet)

Beroende på när du påbörjat dina studier på Psykologprogrammet gäller olika regler för professionell utveckling/utbildningsterapin.

 • Om du har påbörjat dina studier fr.o.m. VT 2015 gäller dessa regler.
 • För övriga (d.v.s. om du har påbörjat dina studier fram t.o.m. HT 2014) gäller dessa regler.

Programråd

Varje utbildningsprogram ska ha ett programråd som består av representanter för de institutioner som deltar i programmet, även studentrepresentanter ska ingå. Programrådets uppgift är att utgöra ett forum för diskussion av programrelaterade frågor samt kontinuerligt utveckla programmet. Ordförande i programrådet är av fakulteten utsedd programsamordnare.

Psykologmottagning

Inom ramen för psykologutbildningen erbjuds patienter psykoterapi hos psykologkandidater på termin 7-9. Psykoterapin sker individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. Psykoterapierna kan variera i längd från en till tre terminer. Även studenter på psykoterapeututbildningen kan bedriva behandling på mottagningen. Mottagningen har egen entré (Plantskolegränd 1 B).

Intresseanmälan till Psykologmottagningen skickas in via ett webbformulär på mottagningens hemsida.

Studenter vid institutionen har dock inte möjlighet att söka behandling på mottagningen.

Reception

Receptionen för Campus Blåsenhus finns i markplan i hus 10 vid stora foajén. Här kan du få hjälp med många vardagliga frågor som att få ut ett campuskort, hitta i huset, köpa kontorsmaterial, låna viss teknisk utrustning eller hämta borttappade saker. Tekniska problem med datorer och kopiatorer anmäles till intendenturen via receptionen. Besök intendenturens webbplats för öppettider.

Registrering

Registrering på en kurs innebär en avsikt att gå kursen den termin registreringen avser. Någon rätt att gå den vid ett senare tillfälle eller gå den flera gånger finns inte. Studenter som antagits till ett program skall registrera sig på aktuell kurs inom programmet inför varje termin. Normalt, d v s om studenten följer normal studiegång, ombesörjs denna registrering av kursadministratören för programmet. Om normal studiegång bryts, t ex vid studieuppehåll, missade tröskelregler eller individuell studiegång, åligger det studenten att informera sig om läget och se till att bli registrerad. Man kan ångra sig och avbryta studierna och avregistrera sig på en kurs inom tre veckor efter dess start. Om så görs har man möjlighet att vid ett senare tillfälle söka och bli antagen till samma kurs igen på samma ort, annars inte. Studenterna kan lämna återbud eller göra avbrott på kurser via Mitt Ladok .

Scheman

Scheman finns på Studentportalen under respektive kurs/program. Inför en ny termin publiceras scheman fem veckor före terminsstart. Innan registrering på en ny termin har skett kan kurser och därmed scheman nås via sidan Student/Terminens kurser och tidsplaner. Vissa schemaändringar kan skickas till studenterna via UpUnet-s. Vid registreringen uppmanas alla studenter därför att skaffa ett UpUnet-s konto (Uppsala universitets datornät för studenter). Tider för respektive undervisningstillfälle framgår av schema för respektive kurs. Oftast tillämpas s k akademisk kvart vilket också framgår av schemat.

Seminarium

Hit går du med litteraturen väl inläst och förberedd på att vara aktiv t ex i form av aktiva diskussioner utifrån litteraturen eller av föredragning/presentation. Ett seminarium är ingen allmän diskussionsgrupp utan skall belysa, handla om den litteratur man förberett sig på. Diskussion och analys av litteratur, egna eller andras arbeten utmärker seminarier. Ibland har läraren något ämne som ska behandlas, ibland en mer blandad belysning av området. På de flesta seminarier förväntas du vara aktiv och dela med dig av din analys/uppfattning. Ibland är seminarier av examinationskaraktär d v s du visar med ditt aktiva deltagande att du kan området. Här är det givetvis extra viktigt att vara förberedd!

Sjukskrivning

Om du på grund av sjukdom är förhindrad att delta i undervisningen och inte kan fullfölja terminens kurs ska du sända in ditt läkarintyg till institutionen. Det är också viktigt att du informerar Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Blir din sjukdom långvarig bör du ta kontakt med respektive studievägledare för att planera din återgång till studierna eller andra stödåtgärder som institutionen kan bistå med. Om institutionen inte får något läkarintyg eller om du inte hör av dig finns det en risk att återupptagande av studierna försvåras.

Om du är psykologprogramstudent och blir sjukskriven innan du tagit introduktionskursens 7,5 högskolepoäng ska du ansöka om anstånd hos Antagningsenheten (se Anstånd).

Student vid Uppsala universitet (UU)

Bostad
Den som avser att börja läsa vid Uppsala universitet bör i så god tid som möjligt ställa sig i kö för bostad. Studentstaden i Uppsala AB har flest studentbostäder. Nationerna har också studentbostäder för uthyrning, vanligen med villkoren att man ska vara nationsmedlem.

Bra länkar är

Rättigheter för studenter
Du som läser vid Uppsala universitet berörs av olika lagar. Universitetet har också satt upp egna riktlinjer kring studier, utbildning och studiemiljö. Bland annat finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor och en plan för mångfalden vid universitet. Riktlinjerna för studenternas arbetsmiljö anger vilka krav du kan ställa bland annat vad gäller fysisk arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Läs mer på Uppsala universitets sida Regler och rättigheter.

Studentportalen
Din egen sida på universitetswebben, universitetets Studentportal, rymmer både allmän information till studenterna och en rad tjänster, såsom egen filarea, e-post och information om dina studier. Tjänsterna kräver konto på universitetets studentdatornät. Mer information på sidan Studentnätet - internetuppkoppling på campus.

Studium
Uppsala universitet kommer att ersätta Studentportalen med en ny lärplattform som kallas Studium. Institutionen för psykologi beräknas helt gå över till att använda Studium fr o m höstterminen 2020.

UpUnet-S
UpUnet-S syftar till att erbjuda Uppsala universitets studenter möjlighet att ansluta sig till universitetsdatornätet, UpUnet-S. UpUnet-S ger möjlighet att från hemmet använda e-post, kontrollera dina studieresultat via UPPDOK Student, information från institutionen, ta del av ev kursmaterial som läggs ut, lägga upp egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket (DISA), och inte minst "surfa" på Internet. Om du inte har möjlighet att koppla upp dig hemifrån kan du ändå utnyttja möjligheten till att skicka e-post via datorer tillgängliga på universitetet. Om du inte ansluter dig till UpUnet-S så får själva söka upp den information som skickas ut från institutionen. Läs mer på Uppsala universitets sida Studentnätet - internetuppkoppling på campus.

Studentföreningar

 • Föreningen Uppsala Beteendevetare
  Syftet med Föreningen Uppsala Beteendevetare är att främja gemenskapen bland de studenter som studerar beteendevetenskap på Uppsala universitet och för att utveckla och förbättra studiesituationen för studenterna. För mer information, besök föreningens hemsida.
   
 • FREUD
  FREUD är de psykologistuderandes intresseförening vid Uppsala Universitet. För mer information, besök föreningens hemsida

Skrivsalar

S k salstentamen arrangeras i särskilda skrivsalar utanför institutionen, aktuell sal framgår alltid av kursens schema. Se Uppsala universitets sida Campus vid Uppsala universitet för kartor över universitetets lokaler.

Studieavbrott

Studieavbrott gör student som avstår sin utbildningsplats efter skriftlig anmälan om avbrott.

Studieuppehåll/paus (gäller programstudenter)

Student som avser att göra studieuppehåll behöver ansöka om det, gärna i god tid före terminsstarten. Blanketter för och bestämmelser angående studieuppehåll finns bl a på kursexpeditionen och på psyk.uu.se/student. Studieuppehåll kan beviljas när det finns särskilda skäl för det, dessa kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Beslut om studieuppehåll innebär ett medgivande om rätt att återuppta studierna direkt efter studieuppehåll.

När studieuppehåll inte kan beviljas har studenten ändå en möjlighet att ta en paus i sina studier. Studenten har då rätt att återuppta studierna i mån av plats. Detta kan i praktiken innebära att studenten får vänta en period innan det finns plats.

Observera att det åligger den studerande att efter ett beviljat studieuppehåll anmäla sin avsikt att återuppta studier och att informera sig om kursstart, schema etc. Studieuppehåll beviljas för högst en termin i taget. Förlängt uppehåll kräver ny ansökan och nytt beslut. För återkomst krävs att samtliga högskolepoäng från tidigare terminer är fullgjorda. Studieuppehåll beviljas av programansvarig. Uppehåll medges för sammanlagt maximalt 2 terminer.

Studievägledare

Du kan vända dig till studievägledarna vid institutionen om du har frågor kring exempelvis psykologyrket, studierelaterade frågor, studieteknik etc. Vid personliga svårigheter hjälper vi dig komma i kontakt med rätt vårdgivare. Studievägledare har tystnadsplikt om personliga förhållanden. Läs mer under Student/Studievägledning.

Tenta/Skrivning

Vid en tentamen krävs oftast en djupare förståelse av det du läst. Oftast innehåller tentan essäfrågor där du ska redogöra/analysera eller använda de inlästa kunskaperna. Tentor brukar pågå under flera timmar. TIPS: Sov och var utvilad inför en lång skrivning! Läs instruktionen som finns på tentan. Finn gärna en strategi för hur du vill disponera din tid på ett effektivt sätt då du fått frågorna. Räkna antalet frågor och fördela tiden, se till att lägga in pauser och tid för genomläsning. Ta några minuter i början och tänk igenom vad frågorna innehåller och vad ett svar borde innehålla. Sätt sen igång att skriva. Det brukar vara lättare att korrigera sig först då man skrivit klart svaret på frågan. Inför de timmar du tillbringar på skrivningen bör du tänka igenom vad du behöver ta med dig. Se till att ha något att äta/dricka med dig. Förebygg stressnivån genom att vara där i god tid!

Ungefär efter en månad brukar en omtenta finnas. Att inte få godkänt på skrivningen vid första skrivningstillfället innebär att du provar igen nästa gång. Tänk på dessa möjligheter då tentaångesten sätter in!

Det förekommer även muntliga tentamina.

Anmälan till tenta
Anmälan görs av studenten i Studentportalen och måste göras senast 12 dagar innan tentamensdatum. Anmälan i Studentportalen görs till samtliga ordinarie och de flesta omtentor.

Några regler

 1. Observera att skrivningar alltid börjar prick, alltså inte med kvart.

 2. Ingen som tenterat/avser att tentera får lämna skrivningslokalen förrän efter 30 minuter av ordinarie skrivningstid.

 3. Ingen får påbörja en tentamen efter det att någon närvarande har lämnat skrivningslokalen.

 4. Giltig legitimation skall alltid uppvisas för skrivningsvakt.

 5. Skrivningarna är kodade.

Termin

Höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor vilket innebär att den avslutas den fredag som infaller mellan den 12-18 januari. Påföljande vårtermin påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Vårterminen påbörjas således den måndag som infaller mellan 15-21 januari och avslutas den fredag som infaller mellan den 1-7 juni.

Tillgodoräknande

Om du läst kurser/ämnen som du anser motsvarar det som ingår i din utbildning kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig detta. Särskild blankett för detta finns på kursexpeditionen och på hemsidan. Du behöver, förutom ansökan, lämna in intyg på att du genomfört kursen/alt registerutdrag, kursplan samt litteraturlista. Ansökan lämnar du till registrator alternativt till respektive programansvarig eller till studierektor.

Tröskelregler (gäller programstudenter)

Inom Psykologprogrammet finns tröskelregler fastställda i vilka föreskrivs minimikrav för att få tillträde till nästa termin/kurs/moment inom programmet. Dessa krav finns angivna i kursplanen för den kurs för vilken kravet gäller och motiveras vanligen av pedagogiska argument men också ibland av etiska, t ex inför moment med tillämpningsinslag. Huvudprincipen är att student ges tillträde till nästa termin om max 7,5 högskolepoäng från närmast föregående termin resterar. Inga poäng från tidigare terminer får restera. Inför praktikterminen (termin 6) ska alla kurser från termin 1-5 vara avklarade. För ytterligare information om tröskelregler se kursplaner för respektive kurs. Det finns fastställda tröskelregler även på psykoterapeutprogrammet.

Uppehållsrum

Korridoren på markplan i hus 14 inrymmer många studieplatser samt mindre obokningsbara rum för studenter att nyttja. Här finns också pentryn med mikrovågsugnar för värmning av medhavd mat. Ytterligare studieplatser finns i flera korridorer i huset samt i biblioteket.

Öppettider

Besök intendenturens sida Öppettider för information om öppettider.

Överklagande

Du har rätt att överklaga ett negativt beslut som myndigheten (dvs institutionen) har fattat. Med ett sådant beslut ska det medfölja en anvisning gällande hur du överklagar. Observera att du inte kan överklaga ett betyg.


Senast uppdaterad: 2023-04-29