Studievägledning

Studievägledarnas ansvarsområden

 • Karin Rehn
  Fristående kurser, Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet, Masterprogram i samhällsvetenskap – Psykologi, Masterprogram i psykologi, Dietistprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Logopedprogrammet, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor och Socionomprogrammet
 • Katarina Petersson
  Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Masterprogram i psykologi, Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning och internationell samordnare

Mottagning och besök

Det är möjligt att boka tid för studievägledning på institutionen (45 min), samtal via videolänk (zoom) (30 min) och telefonvägledning (20 min). Du bokar tid för studievägledningssamtal, telefonvägledning och videolänk på www.timecenter.com/psykologi

Studievägledarnas mailadresser är katarina.petersson@psyk.uu.se och karin.rehn@psyk.uu.se. Se studievägledarnas ansvarsområden ovan.

Studievägledning FAQ - Vanliga frågor och svar

Mål och riktlinjer för studievägledning

Övergripande mål

Studievägledning skall medverka till att

 • ge studenter insikt om sina egna resurser och tillgång till tillräcklig information för att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval
 • ge tydlig information om regler inom utbildningsområdet
 • främja studenters fria studie- och yrkesval oavsett kön, social och etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning

Etiska riktlinjer för studievägledning vid Uppsala universitet

Studievägledaren skall

 • sätta studenten i centrum och därför stå fri från särintressen
 • se förändrings- och utvecklingsmöjligheter hos varje enskild student
 • iaktta tystnadsplikt i alla frågor som rör den enskilde studentens personliga förhållanden (Sekretesslagen 23 kap, § 5)

Studievägledning vid Institutionen för psykologi

Studie- och yrkesval har under skilda tidsperioder haft olika innebörd. Studie- och yrkesvalet är en process där valsituationer (relationer mellan individ och alternativ) avlöses av socialisation. Studie- och yrkesval innebär en relation mellan en individ och olika alternativ.

Studievägledning vid Institutionen för psykologi innebär att du kan diskutera frågor och bolla idéer och funderingar som rör din studiesituation och ditt studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning vid Institutionen för psykologi är tillgänglig för:

 • presumtiva studenter
 • studenter vid institutionen.

Studie- och yrkesvägledning kan ske inför, under och efter studier. Studie- och yrkesvägledning genomförs genom bl a:

 • samtal
 • information
 • telefon och e-post.

Vad kan studievägledaren hjälpa dig med?

 • Håller sig à jour med antagning till utbildningen samt utbildningens kursuppläggning, litteratur och vilka lärare som undervisar (formalia).
 • Håller sig à jour med närliggande utbildningar och alternativa studievägar.
 • Ger information om och har kunskap om psykologyrket.
 • Ger information om stödåtgärder för studenter med funktionshinder.
 • Ger information om studier utomlands.
 • Kan hjälpa till med uppläggning av studievanor och studieteknik enskilt eller i grupp.
 • Har tystnadsplikt om personliga förhållanden.

En studievägledares arbete kan beskrivas utifrån fyra punkter:

 1. Informera och vägleda blivande studerande.
 2. Bistå studerande under pågående studier vid institutionen.
 3. Vägleda inför kommande arbetsmarknad eller fortsatta studier.
 4. Delta i institutionens kursutveckling.

Samtal

Studie- och yrkesvägledning kan innebära många olika sorters frågor och funderingar. En del handlar om att man vill ha information kring något specifikt område, andra öppnar för samtal av mer vägledande karaktär, där vägledaren är en professionell samtalspartner. I det senare fallet kan vägledaren hjälpa dig att sortera upp dina egna funderingar och att se vilka olika alternativ som finns, utifrån just din situation. Eftersom ett vägledningssamtal kan komma att beröra många av livets områden kan det vara viktigt att veta att vägledaren självklart har tystnadsplikt beträffande sådant som rör dina personliga förhållanden.

Vid Institutionen för psykologi arbetar studievägledarna Karin Rehn och Katarina Petersson. De är utbildade studie- och yrkesvägledare och har förutom arbete inom universitetet arbetat inom grund-, gymnasie- och vuxenutbildning. Kontakta studievägledarna på e-postadressen studentservice@psyk.uu.se.

Studievägledarna arbetar också med att stödja studenter med funktionsnedsättning samt ge studenter som behöver stöd och hjälp under studierna. Studievägledrna har kontakt med samordnarna för funktionedsättning vid Uppsala universitet. Studievägledarna skriver även individuella studieplaner för studenter som har funktionsmedsättning eller behov av särskilt stöd.

Senast uppdaterad: 2023-04-29