Utbildningsterapin – Regler under utfasning

Nedanstående regler gäller för studenter som påbörjat sina studier på Psykologprogrammet fram t.o.m. HT 2014.

(2010-03-23)

Mål

Utbildningsterapimomentet syftar till att ge studenten:

 • egen erfarenhet av att ingå ett psykoterapeutiskt kontrakt,
 • erfarenhet av en egen psykoterapeutisk process, att reflektera över sig själv, sitt eget sätt att tänka, känna och fungera tillsammans med en annan person (terapeuten) och, i gruppterapi, även andra gruppmedlemmar,
 • ökad förmåga att kommunicera verbalt och icke-verbalt,
 • erfarenhet av att reflektera över egna styrkor och svagheter i relation till kommande professionella krav som psykolog samt en möjlighet att förändra egna handlingsmönster.

Momentets uppläggning tillåter vidare en möjlighet för studenten att informera sig om olika terapiinriktningars arbetssätt och om olika typer av psykoterapi.

Genomförande

Allmänt

En timme = 45 minuter = en session.
Godkänd utbildningsterapi och individuellt PM = 1,5 hp inom kurs 21 och godkänd utbildningsterapi = 1,5 hp inom kurs 30. Intyg från terapeut ska inlämnas. (Bilaga 1 nedan)
Examinator på momentet är psykologprogramansvarig.
Vid tidigt avbrott (1-2 ggr) av påbörjad egenterapi skall studenten omedelbart kontakta examinator.

Utbildningsterapin skall:

 • genomgås hos legitimerad psykoterapeut som ej är tillsvidare-anställd person vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet,
 • för varje terapi/enhet/psykoterapeut omfatta minst 50% av totala tiden,
 • kunna genomföras hos maximalt två psykoterapeuter, vars respektive inriktning inte är föreskriven,
 • kunna genomföras individuellt eller i grupp i sin helhet eller individuellt och i grupp (50 % individuellt och 50 % i grupp),
 • totalt pågå under en sammanlagd tid av minst 12 månader,
 • vara genomförd i en omfattning av minst 50 %, d v s minst 25 sessioner och under en period av minst 6 månader före starten av det egna klientarbetet under handledning inom utbildningen (termin sju). Intyg på detta skall lämnas in till examinator före starten av termin sju.

Individuell utbildningsterapi

Individuell terapi skall:

 • omfatta 50 sessioner hos en och samma psykoterapeut eller 25 sessioner hos vardera två psykoterapeuter.


Utbildningsterapi i grupp

Gruppterapi skall:

 • omfatta 120 sessioner i grupp om 7-8 deltagare hos en och samma psykoterapeut eller 60 sessioner i grupper om 7-8 deltagare hos vardera två psykoterapeuter.
 • genomföras i grupp externt eller i grupp som etableras vid institutionen, det senare ett kostnadsfritt alternativ för studenten,
 • för halva utbildningsterapin omfatta minst nedanstående antal sessioner vid respektive antal gruppdeltagare: med 5-6 deltagare 50 sessioner och med 3-4 deltagare 40 sessioner,
 • för hela utbildningsterapin omfatta minst nedanstående antal sessioner vid respektive antal gruppdeltagare: med 5-6 deltagare 100 sessioner och med 3-4 deltagare 80 sessioner.

Individuella initial- och avslutningssamtal mellan terapeut och gruppdeltagare är inkluderade i den totala tiden för gruppen.
För godkänd utbildningsterapi krävs minst 90 % deltagande i gruppens gruppsessionstid, d v s totala tiden exklusive individuella samtal.

Ekonomiskt bidrag för utbildningsterapi

Bidrag utgår för maximalt 50 sessioner individuell terapi och 120 timmar gruppterapi upp till för tillfället gällande maximalt bidrag.
Huvudregeln är att ekonomiskt bidrag utgår för egenterapi för registrerade, aktiva studenter.
Vid utbildningsterapi helt finansierad av institutionen (studentgrupp) används avsatta terapimedel för arvodering av inhyrd psykoterapeut och deltagande students bidragspott förbrukas i den takt utbildningsterapin fortskrider.
För terapi som tillgodoräknats av institutionen utgår inget bidrag.


Bidraget utbetalas efter ansökan, löpande, i efterskott mot inlämnande av räkning/ansökan om bidrag (Bilaga 2 nedan) med bifogat kvitto i original, där det tydligt framgår terapeutens namn, datum för alla besök och antal sessioner. Lämnas faktura (från terapeuten) skall kvitto på att den är betald bifogas (t ex kontoutdrag). Utbetalning av bidrag sker vanligen ca två veckor efter det att ansökan inlämnats vilket kan göras så ofta som studenten själv bestämmer (d v s efter varje session eller efter t ex 10 sessioner).

Bidrag vid studier på annan ort

Student som fortsätter Psykologprogrammet på annan ort efter, men i anslutning till, beviljat studieuppehåll i Uppsala, kan erhålla bidrag enligt följande:

Bidrag kan utgå med motsvarande högst 25 sessioner (motsvarande i grupp) för utbildningsterapi under studieuppehåll under förutsättning att:

 • han/hon fullgjort minst halva utbildningen, d v s 150 hp under de första fem terminerna vid psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och att
 • intyg om fortsatta studier på annan ort kan företes.

Student som redan genomgått utbildningsterapi inom ramen för psykologutbildning eller motsvarande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig del av eller hela utbildningsterapin.

Blanketter

Bilaga 1. Blankett för intyg om utbildningsterapi.
Bilaga 2. Blankett för räkning för utbildningsterapi.

Last modified: 2023-04-29