Frågeformulär

Vi ber ofta föräldrarna till de deltagande barnen att besvara standardiserade och internationellt erkända frågeformulär som handlar om barnens beteende i olika situationer. Vi anser att föräldrarna är en värdefull och aktuell informationskälla eftersom de känner sina barn bäst och på så sätt har viktig erfarenhet av barnets beteende i olika situationer som vi inte har möjlighet att observera i labbet. Vi frågar till exempel om beteendeaspekter som berör barnets sociala, kognitiva, och motoriska utveckling, temperament, emotions regleringsförmåga, aktivitetsnivå, uppmärksamhetsförmåga och om aspekter ur föräldra-barn relationen.

När barnen är i förskoleåldern, ber vi ibland om föräldrarnas tillstånd att få skicka ut frågeformulär till förskolelärare. Vi gör detta för att få en bild av barnets beteende i en miljö utanför hemmet. Lärarnas skattningar är också värdefulla eftersom de har erfarenhet kring vad som är typiskt för barn i olika åldrar. 

Sammantaget utgör föräldra-och lärarskattningarna mycket viktig information om barnens individuella skillnader i olika beteenden som sedan kan kopplas till de funktioner och förmågor som vi mäter i labbet. Användandet av dessa frågeformulär som handlar om barnens handlingssätt, känslor och karaktärsdrag ger oss därför en bättre helhetsbild av barns utveckling och på så sätt bidrar detta till mer tillförlitliga forskningsresultat.