Psykoterapeutprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Psykoterapeutprogrammet 2022/2023
Anmälan

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för dig som har ett annat människovårdande yrke som grund. Psykoterapeuten utreder psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa. Legitimerade psykoterapeuter samarbetar i stor utsträckning med andra yrkesgrupper inom vården, vissa arbetar även med psykoterapiforskning eller som författare av läromedel eller populärvetenskapliga böcker inom ämnet.

Om programmet

Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot KBT (kognitiv beteendeterapi) har bedrivits på Uppsala universitet sedan 2001 och är den första statligt finansierade påbyggnadsutbildningen i landet med denna inriktning. Utbildningen ges på halvtid under sex terminer. Den studerande är, parallellt med studierna, yrkesverksam på halvtid med huvudsakligen psykoterapeutiska arbetsuppgifter. En stor del av utbildningen upptas av eget psykoterapeutiskt klientarbete under handledning. Egen erfarenhet av KBT/självreflektion, teoretiska kurser rörande KBT-teori och terapi samt ett större examensarbete är andra centrala inslag.

Fokus i utbildningen ligger på KBT-inriktad individualterapi för vuxna men orienteringar ges om tillämpningar av KBT i andra format (grupp-, familje- och parterapi) samt för andra grupper (barn och ungdomar).
 
KBT ses idag som dels en specifik terapiform och dels som en "familj" av terapiformer med en rad gemensamma karakteristika. Utbildningen lägger vikt vid att ge studenterna en bred KBT-kompetens och belyser i undervisningen ett flertal teoretiska ut­gångspunkter och arbetssätt inom "familjen" kognitiva- och beteendeinriktade terapier (KBT-terapier).
 
Transdiagnostisk och processbaserad KBT är ett starkt framväxande paradigm där etablerade sårbarhets- och förändringsprocesser, utvecklade inom olika KBT-traditioner, integreras. Arbetssättet ges ett relativt stort utrymme inom utbildningen, såväl i handledningen som på olika teoretiska kurser. Den breda KBT-ansatsen inom utbildningen ses som en bra grund för att kunna utveckla ett mer integrativt och processbaserat KBT-arbetssätt.
 
Programmet har erkänt en mycket hög kvalitet och är även ackrediterat av Sveriges Psykologförbund som specialistutbildning för psykologer (inriktning: Psykologisk behandling/psykoterapi). Psykologer erhåller även universitetets specialistbehörighet i klinisk psykologi efter att ha läst olika tillägg inom vissa kurser reserverade för psykologer.

Examen

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen (Postgraduate Diploma in Psychotherapy), som är en yrkesexamen. Du kan efter examen ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen.

Upplägg

Teori- och metodundervisning
Teori- och metodundervisning ges vanligen en dag i veckan, totalt ca 15 tillfällen per termin under termin 1 - 5. Under vissa delar av utbildningen kan även i undantagsfall två dagar i veckan vara schemalagda.

Icke lärarledda studerandeaktiviteter
Vid sidan av de schemalagda undervisningsinslagen förekommer icke lärarledda aktiviteter - exempelvis grupparbeten, färdighetsträning enligt instruktioner och videobandade kliniska demonstrationer av psykoterapier. De icke lärarledda inslagen bestämmer studerandegrupperna själva tider för men lokaler tillhandahålls av institutionen om så behövs. Inspelade kliniska demonstrationer kan studenterna se hemifrån via olika databaser som Uppsala universitet prenumererar på, exempelvis PsycTherapy. Grupparbeten sker idag dels på plats och dels via digitala verktyg.

Psykoterapi under handledning
Handledd psykoterapi ges i gruppformat (160 timmar) under terminerna 2 - 5 samt i individualformat under termin 6 (20 timmar). Handledningen under termin 2 - 5 ges på en annan veckodag än teori- och metodundervisningen. Vanligen en halvdag varannan vecka. Handledningen äger företrädesvis rum på institutionen men i de fall fyra studenter och handledare finns på annan ort kan alternativa orter för handledningen förekomma. Den individuella handledningen under termin 6 är förlagd till studentens arbetsplats.

Vetenskapligt arbete
Arbetet med uppsatsen är huvudsakligen förlagt till den sjätte och avslutande terminen men inledande planeringsarbete börjar redan under termin 4.

Utbildningens pedagogik
Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv, med det menas att lärarna på de olika avsnitten utgår från att studenten inhämtat kunskaper om ämnet inför undervisningen. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet framgår i programmets utbildningsplan.

Om undervisningen

Utbildningen ges på halvtid och samtidigt arbetar den studerande med psykoterapeutisk verksamhet på halvtid. Klientarbetet löper parallellt med andra kurser under större delen av utbildningstiden. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier. Handledning ges på det egna klientarbetet och på uppsatsarbetet, i smågrupper och individuellt. En stor del av kurslitteraturen utgörs av engelskspråkig litteratur.

Examination
Examination av kunskaper sker i form av skriftliga och muntliga kunskapsprov. Ett exempel på ingående praktiska färdighetsprov är att studerande videobandar rollspel där olika KBT-färdigheter demonstreras. Därefter sker återkopplingar av lärare i mindre grupper. Bedömning av och återkoppling på det egna klientarbetet sker kontinuerligt. Samtliga klientsessioner spelas in. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning
I undervisningen betonas att utbildningen inte är en fristående utbildning, utan en påbyggnadsutbildning till olika människovårdande yrken som psykolog, socionom och läkare. I den handledda psykoterapin, professionskollegium samt en rad andra inslag är därför undervisningen uppdelad utifrån grundprofessioner. Syftet är att därmed bättre tillgodose de konkreta psykoterapeutiska utbildningsbehov de olika grundyrkena har, dels utifrån skiljande förkunskaper och dels utifrån de olika vårdkontexter de studerande sannolikt kommer att verka i efter utbildningen.

Betoningen av grundyrkenas särskiljande kompetensbehov ger även en bakgrund till att utbildningen för psykologer bedöms motsvara kraven i specialistutbildningen för psykologer enligt Sveriges Psykologförbunds kriterier.

Karriär

Utbildningen är en specialistutbildning i psykoterapi för personer med ett annat människovårdande yrke som grund. I första hand gäller det psykologer, socionomer och läkare men även personer med andra vårdyrken kan förekomma. Oftast benämns tjänsterna utifrån den bakomliggande utbildningen (till exempel legitimerad psykolog, legitimerad läkare och socionom) och med kvalifikationskrav för tjänsten att man ska ha legitimation som psykoterapeut (KBT-inriktning), samt erfarenhet av att ha bedrivit psykoterapi med denna inriktning.

Många personer med psykoterapeutkompetens är anställda inom landsting och arbetar företrädesvis inom samhällets psykiatriska omsorg. Antalet privatpraktiserande psykoterapeuter växer dock och förekomsten av privat psykoterapi anses vara ganska vanlig, framför allt i våra storstadsområden. I dag har många privatpraktiserande psykoterapeuter vårdavtal med landsting eller försäkringsbolag. Det råder idag brist på KBT-utbildade psykoterapeuter i stora delar av landet och arbetsmarknaden är därför synnerligen god.

För anställningar på psykologiska institutioner vid universitet/högskolor är även många gånger legitimation som psykoterapeut av klart meritvärde. Därtill för tjänster inom klinisk psykologi vid universitet oftast ett krav för att vara behörig sökande till tjänsten. Många psykoterapeuter vidareutbildar sig även efter psykoterapeututbildningen till lärare och handledare i psykoterapi. De tar därefter uppdrag på grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar som lärare och handledare. Dels vid universitet och dels vid enskilda lärosäten.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Särskild bilaga för redovisning av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet ska laddas upp i samband med anmälan, tillsammans med intyg som styrker uppgifterna.

Psykoterapeutprogrammet

90 hp

HT 2022, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2351 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet:
1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande
Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som

 • erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 hp eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen;
 • genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 45 hp, och med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper
2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet
Erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället, har
 • varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt
 • under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna.
3. Yrkesverksamhet under utbildningen
Studenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 50 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för den handledda psykoterapin under utbildningen. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att:
 • arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som kan utgöra grund för handledning,
 • erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning (för psykologer även specialistpsykolog), samt
 • delta i teamkonferenser och dylikt under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras.

Urval: Vid urval mellan behöriga sökande används följande kriterier och poängberäkningssystem.

1. Akademisk yrkesutbildning

 • Psykologexamen: 4 poäng
 • Socionomexamen: 2 poäng
 • Läkarexamen: 2 poäng
 • Annan yrkesexamen inom människovårdande yrke: 0 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 4

2. Psykoterapeutiskt arbete
Arbetet ska ha utförts på minst halvtid efter slutförd behörighetsgivande utbildning.
 • ≥ 3 år: 1 poäng
 • ≥ 4 år: 2 poäng
 • ≥ 5 år: 3 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 3

3. Psykoterapihandledning
Enbart handledning utöver den som ingår i den grundläggande psykoterapiutbildningen och som inte ingår under punkt 1. Handledaren skall vara legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad.
 • Individualhandledning 10-29 timmar eller grupphandledning med max 4 deltagare 20-59 timmar: 1 poäng
 • Individualhandledning 30-60 timmar eller grupphandledning med max 4 deltagare 60-120 timmar: 2 poäng
 • Individualhandledning > 60 timmar eller grupphandledning med max 4 deltagare > 120 timmar: 3 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 3

4. Vetenskapliga publikationer med psykoterapeutisk/klinisk psykologisk inriktning
 • En eller fler publikationer i facktidskrifter och dylikt: 1 poäng
 • Publikationer i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter med granskningsförfarande (s.k. peer review-system): 1 poäng/publikation
Maxpoäng inom kriteriet: 3

5. Utbildningar i psykoterapi
Avser psykoterapiutbildningar utöver de som ingår i den behörighetsgrundande psykoterapiutbildningen.
Examinerad på relevant kurs motsvarande:
 • minst 5 hp: 1 poäng
 • minst 10 hp: 2 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 2

6. Övriga meriter
Här ingår av sökanden redovisade övriga meriter av relevans för utbildningen, till exempel utbildningsuppdrag, personalhandleding, egen psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut, doktorsexamen, docent- och professorskompetens, redaktörskap för tidskrift, förtroendeuppdrag med anknytning till psykoterapi och s.k. workshops.

Maxpoäng inom kriteriet: 4

7. Motiv för att genomgå utbildningen
Den sökandes skriftliga (och eventuellt kompletterande muntliga) motivering för att genomgå utbildningen.

Maxpoäng inom kriteriet: 2

Totalpoäng - rangordning
Rangordningen vid antagningen görs utifrån en totalpoäng som räknas fram utifrån ovanstående kriterier för varje sökande. Om två eller flera sökande hamnar på samma poäng ges platsen till sökande av underrepresenterat kön. Kan inte heller det skilja de sökande åt tillgrips lottning under kontroll av utomstående bedömare. För sent inkommen ansökan behandlas efter dem som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker ej. Rangordning (efter kontroll av behörighet) sker efter datum då anmälan inkommit.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Katarina Petersson

katarina.petersson@psyk.uu.se

018-471 21 50

Programansvarig Bengt Westling

bengt.westling@psyk.uu.se

070-831 42 07

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

info@psyk.uu.se