Psykoterapeutprogrammet 2020/2021

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för dig som har ett annat människovårdande yrke som grund. Programmet har erkänt en mycket hög kvalitet och är även ackrediterat av Sveriges Psykologförbund som specialistutbildning för psykologer (inriktning: Psykologisk behandling/psykoterapi). Psykologer erhåller även Uppsala universitets specialistbehörighet i klinisk psykologi efter genomgången utbildning.

Psykoterapeuten utreder psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa. Behandlingen kan ske enskilt eller som grupp-, familje- och parterapi. Legitimerade psykoterapeuter arbetar självständigt men samarbetar i stor utsträckning med andra yrkesgrupper inom vården. Vanligt är även att erfarna psykoterapeuter handleder och undervisar kollegor och studenter i ämnet psykoterapi. Vissa arbetar även del av tiden med psykoterapiforskning och som författare av läromedel i psykoterapi eller populärvetenskapliga böcker inom ämnet.

Om programmet

Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot KBT (kognitiv beteendeterapi) har bedrivits på Uppsala universitet sedan 2001 och är den första statligt finansierade påbyggnadsutbildningen i landet med denna inriktning. Programmet bygger på i huvudsak psykologisk och psykoterapeutisk teoribildning, psykoterapiforskning och erfarenheter från psykoterapeutisk verksamhet. Utbildningen ges på halvtid under sex terminer och som student ska du parallellt med studierna vara yrkesverksam på halvtid. Denna yrkesverksamhet ska huvudsakligen bestå av psykoterapeutiska arbetsuppgifter.

Fokus i utbildningen ligger på KBT-inriktad individualterapi för vuxna men orienteringar ges om tillämpningar av KBT i andra format (grupp-, familje- och parterapi) samt för andra grupper (barn och ungdomar). I utbildningen ingår fördjupning av psykoterapeutiska kunskaper som inhämtats på den grundläggande psykoterapiutbildningen.

En stor del av utbildningen upptas av eget psykoterapeutiskt klientarbete under handledning. Under detta moment tränas och prövas studentens förmåga att bedriva psykoterapi. Inom ramen för programmet genomförs även under termin 4-6 ett vetenskapligt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (hp). Inslag som syftar till egen erfarenhet av KBT och självreflektion är även centrala inslag inför kommande arbete som psykoterapeut.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har givit utbildningen till psykoterapeut i Uppsala omdömet mycket hög kvalitet i sin utvärdering av utbildningar inom psykoterapi.

Examen

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen (Postgraduate Diploma in Psychotherapy), som är en yrkesexamen. Du kan efter examen ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen.

Upplägg

Teori- och metodundervisning
Teori- och metodundervisning ges vanligen varje måndag (kl. 09.15-16.00), totalt ca 15 tillfällen per termin under termin 1-5. Under vissa delar av utbildningen kan även i undantagsfall två dagar i veckan vara schemalagda.

Icke lärarledda studerandeaktiviteter
Vid sidan av de schemalagda undervisningsinslagen förekommer icke lärarledda aktiviteter - exempelvis gruppövningar, färdighetsträning enligt instruktioner, studiebesök och videobandade kliniska demonstrationer av psykoterapier. De icke lärarledda inslagen bestämmer studerandegrupperna själva tider för men lokaler tillhandahålls av institutionen.

Psykoterapi under handledning
Handledd psykoterapi ges i gruppformat (160 timmar) under terminerna 2-5 samt i individualformat under termin 6 (20 timmar). Handledningen under termin 2-5 ges på en annan veckodag än teori- och metodundervisningen. Vanligen en halvdag varannan vecka. Handledningen äger företrädesvis rum på institutionen men i de fall fyra studenter och handledare finns på annan ort kan alternativa orter för handledningen förekomma. Alternativa orter för handledningen som förekommit under de senaste utbildningsomgångarna är i synnerhet Stockholm och Göteborg men även mindre städer som Falun och Gävle har enstaka gånger förekommit. Den individuella handledningen under termin 6 är förlagd till studentens arbetsplats.

Vetenskapligt arbete
Arbetet med uppsatsen är huvudsakligen förlagt till den sjätte och avslutande terminen men inledande planeringsarbete börjar redan under termin 4.

Utbildningens pedagogik
Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv, med det menas att lärarna på de olika avsnitten utgår från att studenten inhämtat kunskaper om stoffet inför undervisningen genom ett aktivt bearbetande av detta enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av stoffet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

Kurser inom programmet

Programmet innehåller följande kurser över de sex terminerna:

Professionskurs I
Klinisk bedömning
Psykoterapeutiska metoder inom KBT
Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Syndromspecifika tillämpningar inom KBT I
Klinisk anpassning av KBT
Klinisk psykofarmakologi för psykoterapeuter
Syndromspecifika tillämpningar inom KBT II
Vanliga kliniska utmaningar inom KBT
Vetenskapligt arbete/specialistarbete
Psykoterapisystem inom KBT
Professionskurs II
Transdiagnostisk (processinriktad) KBT
Individuell handledning på den arbetsplatsförlagda praktiken

Om undervisningen

Utbildningen ges på halvtid och samtidigt ska du arbeta med psykoterapeutisk verksamhet på halvtid. Klientarbetet löper parallellt med andra kurser under större delen av utbildningstiden. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier. Handledning ges på det egna klientarbetet och på uppsatsarbetet, i smågrupper och individuellt.

Programmet ges i Uppsala. En stor del av kurslitteraturen utgörs av engelskspråkig text. Examination av kunskaper sker skriftligt och muntligt i form av skrivningar, rapporter, förhör och redovisningar. Bedömning av och återkoppling på det egna klientarbetet sker kontinuerligt. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

I undervisningen betonas att utbildningen inte är en fristående utbildning, utan en påbyggnadsutbildning till olika människovårdande yrken som psykolog, socionom och läkare. I den handledda psykoterapin, professionskurser samt en rad andra inslag är därför undervisningen uppdelad utifrån grundprofessioner. Syftet är att därmed bättre tillgodose de konkreta psykoterapeutiska utbildningsbehov de olika grundyrkena har, dels utifrån skiljande förkunskaper och dels utifrån de olika vårdkontexter du som student sannolikt kommer att verka i efter utbildningen.

Betoningen av grundyrkenas särskiljande kompetensbehov ger även en bakgrund till att utbildningen för psykologer bedöms motsvara kraven i specialistutbildningen för psykologer enligt Sveriges Psykologförbunds kriterier.

Karriär

Utbildningen är en specialistutbildning i psykoterapi för personer med ett annat människovårdande yrke som grund. I första hand gäller det psykologer, socionomer och läkare men även personer med andra vårdyrken kan förekomma. Oftast benämns tjänsterna utifrån den bakomliggande utbildningen, till exempel legitimerad psykolog, legitimerad läkare och socionom, och med kvalifikationskrav för tjänsten att man ska ha legitimation som psykoterapeut och erfarenhet av att ha bedrivit psykoterapi.

Många personer med psykoterapeutkompetens är anställda inom landsting och arbetar företrädesvis inom samhällets psykiatriska omsorg. Antalet privatpraktiserande psykoterapeuter växer dock och förekomsten av privat psykoterapi anses vara ganska vanlig, framför allt i våra storstadsområden. I dag har många privatpraktiserande psykoterapeuter vårdavtal med landsting eller försäkringsbolag. Det råder idag brist på KBT-utbildade psykoterapeuter i stora delar av landet och arbetsmarknaden är därför synnerligen god.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Särskild bilaga för redovisning av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet ska laddas upp i samband med anmälan, tillsammans med intyg som styrker uppgifterna.

Psykoterapeutprogrammet

90 HP

VT21 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P7351 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet:
1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande
Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som

 • erhållit läkar-, psykolog- eller socionomexamen om minst 180 hp eller annan motsvarande människovårdande yrkesexamen;
 • genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 45 hp, och med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper
2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet
Erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället, har
 • varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt
 • under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna.
3. Yrkesverksamhet under utbildningen
Studenten ska under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 50 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för den handledda psykoterapin under utbildningen. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att:
 • arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som även kan utgöra grund för handledning,
 • erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning (för psykologer även specialistpsykolog), samt
 • delta i teamkonferenser och dylikt under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras.

Urval: Vid urval mellan behöriga sökande används följande kriterier och poängberäkningssystem.

1. Akademisk yrkesutbildning

 • Psykologexamen: 4 poäng
 • Socionomexamen: 2 poäng
 • Läkarexamen: 2 poäng
 • Annan yrkesexamen inom människovårdande yrke: 0 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 4

2. Psykoterapeutiskt arbete
Arbetet ska ha utförts på minst halvtid efter slutförd behörighetsgivande utbildning.
 • ≥ 3 år: 1 poäng
 • ≥ 4 år: 2 poäng
 • ≥ 5 år: 3 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 3

3. Psykoterapihandledning
Enbart handledning utöver den som ingår i den grundläggande psykoterapiutbildningen och som inte ingår under punkt 1. Handledaren skall vara legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad.
 • Individualhandledning 10-29 timmar eller grupphandledning med max 4 deltagare 20-59 timmar: 1 poäng
 • Individualhandledning 30-60 timmar eller grupphandledning med max 4 deltagare 60-120 timmar: 2 poäng
 • Individualhandledning > 60 timmar eller grupphandledning med max 4 deltagare > 120 timmar: 3 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 3

4. Vetenskapliga publikationer med psykoterapeutisk/klinisk psykologisk inriktning
 • En eller fler publikationer i facktidskrifter och dylikt: 1 poäng
 • Publikationer i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter med granskningsförfarande (s.k. peer review-system): 1 poäng/publikation
Maxpoäng inom kriteriet: 3

5. Utbildningar i psykoterapi
Avser psykoterapiutbildningar utöver de som ingår i den behörighetsgrundande psykoterapiutbildningen.
Examinerad på relevant kurs motsvarande:
 • minst 5 hp: 1 poäng
 • minst 10 hp: 2 poäng
Maxpoäng inom kriteriet: 2

6. Övriga meriter
Här ingår av sökanden redovisade övriga meriter av relevans för utbildningen, till exempel utbildningsuppdrag, personalhandleding, egen psykoterapi hos legitimerad psykoterapeut, doktorsexamen, docent- och professorskompetens, redaktörskap för tidskrift, förtroendeuppdrag med anknytning till psykoterapi och s.k. workshops.

Maxpoäng inom kriteriet: 4

7. Motiv för att genomgå utbildningen
Den sökandes skriftliga (och eventuellt kompletterande muntliga) motivering för att genomgå utbildningen.

Maxpoäng inom kriteriet: 2

Totalpoäng - rangordning
Rangordningen vid antagningen görs utifrån en totalpoäng som räknas fram utifrån ovanstående kriterier för varje sökande. Om två eller flera sökande hamnar på samma poäng ges platsen till sökande av underrepresenterat kön. Kan inte heller det skilja de sökande åt tillgrips lottning under kontroll av utomstående bedömare. För sent inkommen ansökan behandlas efter dem som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker ej. Rangordning (efter kontroll av behörighet) sker efter datum då anmälan inkommit.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 180000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Katarina Petersson

katarina.petersson@psyk.uu.se

018-471 21 50

Programansvarig Bengt Westling

bengt.westling@psyk.uu.se

070-831 42 07

Institutionen för psykologi

Von Kraemers allé 1A och 1C 752 37 Uppsala

Box 1225, 751 42 UPPSALA

info@psyk.uu.se