Ansökan

Allmänna och särskilda behörighetskrav finns angivna i institutionens allmänna studieplan för forskarutbildningen, se dokumentet Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi på Samhällsvetenskapliga fakultetens sida Studieplaner i Medarbetarportalen.

Läs mer om individuella handledare via sidan Forskning.

Ansökan skall innehålla:

Urval

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Detta urval grundar sig på följande antagningsprocedur.

Finansiering

Till forskarutbildning får endast antas personer för vilka studiefinansiering kan ordnas. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänsgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). Löneplacering enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Möjlighet att antas till utbildning för avläggande av licentiatexamen (två års heltidsstudier) föreligger också. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1-7§§.

Kontaktpersoner

Upplysningar lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Håkan Nilsson.