Granskning av avhandlingsmanuskript

Nedanstående i PDF

4 juni 2007
Reviderad 22 februari 2008; 1 Mars 2011; 25 mars 2013; 13 september 2017

Mall för granskning av avhandlingsarbetet vid halvtids- och slutseminarium

Inför halvtids- och slutseminariet granskas doktorandens avhandlingsarbeten av två lektörer.

Under seminariet redogör doktoranden för sitt redan gjorda och planerade arbete respektive slutgiltiga avhandlingsmanuskript. Därefter agerar en av lektörerna som ”opponent”. Förslagsvis antar en lektör rollen vid halvtidsseminarium och den andra vid slutseminarium, men detta är upp till lektörerna. I anslutning till seminarierna lämnar lektörerna in ett skriftligt omdöme till doktoranden, handledarna och studierektor för forskarutbildningen.

Halvtidsseminariet

Det skriftliga omdömet vid halvtidsseminariet ska utöver konstruktiva synpunkter innehålla ett ställningstagande till om avhandlingsarbetet kan fortgå som planerat. Denna rekommendation ska basera sig både på det utförda arbetet och det planerade arbetet. Lektörerna ska också uttala sig om huruvida 50 % av forskarutbildningens fordringar är avklarade. Doktoranden, handledarna och studierektorn för forskarutbildningen får alla en kopia av utlåtandet.

Licentiatseminariet

Vid licentiatexamen är proceduren i princip densamma som vid halvtidsseminariet med tillägget att den lektör som inte agerar opponent fungerar som examinator. Vid licentiatseminariet behöver lektörerna inte lämna ett skriftligt omdöme.

Slutseminariet

I god tid, minst två månader före planerad disputation, hålls ett slutseminarium. Då det är det slutgiltiga avhandlingsmanuskriptet som skall granskas vid slutseminariet skall minst en av artiklarna vara accepterad för publicering eller publicerad i en peer reviewed tidskrift innan detta seminarium kan ske. Efter seminariet träffas lektörerna och huvudhandledarna för att diskutera avhandlingen. Vid detta möte kan även studierektor närvara. Före eller efter detta möte lämnar lektörerna ett skriftligt omdöme (se nedan) till doktoranden, handledarna och studierektorn för forskarutbildningen.

Om inte tidigare skett så meddelar handledaren också namn på opponent och deltagare i betygsnämnden.

I normalfallet, då båda lektörerna är interna, bör dessa vara närvarande både vid seminariet och vid det efterföljande mötet med handledare. För monografier bör en extern granskare fungera som lektör. När en lektör är extern behöver bara en lektör närvara vid seminariet och det efterföljande mötet. Om en lektör inte närvarar bör lektörens skriftliga kommentarer föreligga redan vid seminariet.

Det skriftliga omdömet ska innehålla en granskning av avhandlingens kvalitet. Rådande riktlinjer för omdömen enligt tidigare FUN-beslut är:

(a) Frågeställningar skall kunna härledas ur tidigare empiri och teori.

(b) Frågeställningar är formulerade så att de kan besvaras.

(c) Designen skall kunna besvara frågeställningarna.

(d) Analys och metod är utförda på ett korrekt sätt.

(e) Slutsatser bygger på analyserna.

(f) Språket ska vara begripligt och korrekt

(g) Formalia – APA – (referenser, tabeller, figurer) ska följas.

Det skriftliga omdömet ska utöver att behandla manuskriptens vetenskapliga kvalitet och ge konstruktiva synpunkter också innehålla en rekommendation om att avhandlingen kan

i) framläggas, ii) kan framläggas efter anvisade ändringar eller iii) en avrådan.

Vid behov skall doktoranden ytterligare samråda med lektörerna.