Inför disputation

Disputationsdag och lokal

Disputationsdag bokas av doktoranden via fakultetens bokningssystem. Systemet tillåter två bokningar per doktorand, ett förstahandsval och ett andrahandsval. När beslutet om disputationsdag är helt klart - avboka genast ej utnyttjad reservtid. När bokningen är genomförd skickas automatiskt en bekräftelse per e-post.

Tänk på att bokningssystemet bara är en tidsbokning. Lokal för disputationen bokas via Annika Landgren.

Beslut om opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation

Beträffande opponent och betygsnämnds sammansättning, se bestämmelser.

Handledaren lämnar uppgifter gällande dag för disputationen, avhandlingens titel, opponent, betygsnämnd, ordförande (titel, lärosäte/institution och adress - postadress och e-post) till Annika Landgren.

Administratören fyller i beslutsblanketten som undertecknas av prefekten innan den sänds till dekanus vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (+ registerutdrag ur UPPDOK som visar handledare och biträdande handledare samt avklarade kurser).

Publiceringsrutiner och Författarbidrag

Avhandlingsproduktion

Vid avhandlingsproduktion hjälper Uppsala universitetsbibliotek till med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA, samt kontakt med tryckeri. Läs mer på bibliotekets sida Publicera din avhandling.

Författarbidrag: dokumentation av doktoranders bidrag till samtliga vetenskapliga arbeten ingående i avhandlingen

Författarbidrag/Contributions ska ingå i den tryckta avhandlingen, efter ”list of papers” och före ”contents” och innehålla en specificering av doktorandens enskilda bidrag till samtliga artiklar med multipla medförfattare ingående i avhandlingen enligt följande kategorier:

  1. Study conception and design
  2. Acquisition of data
  3. Analysis and interpretation of data
  4. Drafting of manuscript
  5. Revision of the final version

Exempel på Författarbidrag/Contributions

Offert och avtal

Offert från tryckeriet skall godkännas av prefekten och ett avtal skrivas mellan institutionen och doktoranden innan tryckning får påbörjas. Offerten lämnas till Annika Landgren som iordningsställer avtalet.

Detta gäller även eventuell språkgranskning, för mer information, kontakta Annika Landgren.

Upplaga

Institutionen står som beställare av grundupplagan (120 fullständiga ex*). Institutionen fakturerar doktoranden (och lägger på moms) om denne/a beställt extra ex för eget bruk.

Spikning

Spikning ska ske senast 3 terminsveckor före disputationsdagen. Läs mer på Universitetsbibliotekets sida Publicera din avhandling under rubriken Spika din avhandling.

Mer information

I Medarbetarportalen hittar du mer information under menyn Forska.

__________

* Av dessa får doktoranden ca 60 ex, Carolina Rediviva 7 ex och institutionen resten för utskick och utdelning.

Senast uppdaterad: 2022-03-11