Introduktion till forskningsetik

Valfri forskarutbildningskurs, 2,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Mål

Kursen ämnar ge studenter kunskaper om generella forskningsetiska problemställningar. Den syftar även till att förbättra studenternas förmåga att mobilisera ett ansvar när forskningsetiska problem uppträder. Kursen innehåller 4 grundläggande seminarier som fokuserar på forskningens reglering, oredlighet i forskning, samt publiceringsetiska frågor.

Innehåll

Det är en introducerande kurs för doktorander som inkluderar seminariediskussioner, läsandet av en grundläggande text samt en hemuppgift.

Undervisning

Kursen förväntas innehålla 8 lektionstimmar och ca 2-3 dagar av egna studier.

Antagningskrav

Registrerad doktorand vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Examination

Examinationen består av att skriva ett individuellt pm.

Betygsgrader: Godkänd/icke godkänd

Litteratur

Kurshäfte är “God forskningssed” (eller “Good Research Practice”), publicerad av Vetenskapsrådet. Det kan hämtas fritt på nätet här:

Den kan även köpas i tryckt format (för 100 kr).

Totalt antal sidor: 130

Kursledare/examinator

Stefan Eriksson, Centrum för forsknings- och bioetik