Kursplan för Introduktion till psykologi

Introduction to Psychology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP101
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 33, 2016
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

- Definiera och beskriva centrala ämnesområden inom psykologin,
- Återge väsentliga huvuddrag i de vanligaste teoretiska angreppssätten inom de ovan nämnda ämnesområdena,
- Föra diskussioner kring och göra kopplingar mellan teori och vardagssituationer,
- Förstå och förklara grundläggande begrepp och principer i vetenskaplig metod och statistik, samt deras tillämpning inom psykologisk vetenskap
- Redogöra för psykologyrkets olika områden och reflektera kring dessa,
- Tillämpa yrkesetiska resonemang utifrån etiska principer för psykologer i Norden.


Innehåll

Kursen presenterar översiktligt psykologins centrala ämnesområden, forskningsmetoder och tillämpningar i samhället. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Kursen innehåller också en introduktion i metod och statistik, samt en introduktion till psykologyrket.
Kursen delas upp i tre moment;

1. Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp). Ämnesinnehållet är på denna nivå av introducerande karaktär och skall bland annat ge en uppfattning om vad de kommande studierna innehåller.

2. Grundläggande metod- och statistikmoment (1,5 hp). Momentet innehåller grundläggande metod och deskriptiv statistik t.ex. olika centralmått och spridningsmått.

3. Psykologens yrkesområde (0 hp) studeras dels genom skriftligt material, dels genom att de studerande på olika sätt kommer i kontakt med yrkesverksamma psykologer. Utgångspunkten är i första hand psykologernas traditionella arbetsområden inom skol-, arbets- och klinisk psykologi. Psykologyrkets resp. psykologutbildningens utveckling och ömsesidiga beroende av varandra kommer att belysas. Härvid kommer såväl ett historiskt som ett framtidsperspektiv att diskuteras. Studenten skall även reflektera kring dessa i dels en rapport samt vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner och seminarier. Ett tvådagars internat ingår, liksom intervjuer med yrkesverksamma psykologer.

Examination

Introduktion till psykologi (7,5 hp)
Delkursen examineras skriftligt och genom krav på obligatorisk närvaro vid vissa moment. Varje moment examineras för sig. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 33, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare : faktabok

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2020]

  Det går bra att använda tidigare upplagor av boken eller annan grundbok i statistik. Ca 150 sidor av boken ingår i kursen och examineras.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holt, Nigel; Smith, Ronald Edward Psychology : the science of mind and behavior

  4th European edition: London: McGraw-Hill Education, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk