Kursplan för Kognitions- och inlärningspsykologi I

Cognition and Learning Psychology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2009
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi.
- Återge aktuella, centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara olika observerade fenomen, samt identifiera eventuella brister hos dessa modeller.
- Redogöra översiktligt för hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att influera beteenden.
- Utifrån kognitionspsykologiska principer ge förslag på tillämpningar på t.ex. inlärningssituationer.
- Formulera ett kognitionsvetenskapligt problem samt identifiera metoder för att lösa detta problem.
- På grundläggande nivå planera och genomföra en mindre undersökning av ett kognitivt fenomen med mänskliga deltagare.
- Sammanställa och beskriva data och dra grundläggande slutsatser utifrån resultaten.
- I gruppsamarbete producera en skriftlig rapport som i stora drag följer vedertagna formella kriterier samt efterlever grundläggande krav på vetenskaplighet.
- Muntligt kunna föra kritiska diskussioner av vetenskaplig metod i andra studenters arbeten samt försvara annans kritik av eget arbete.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Inlärningsavsnittet, 1,5 högskolepoäng, behandlar hur beteenden utvecklas i interaktion mellan individen och miljön, med betoning på klassisk och operant betingning. Kursens tonvikt ligger på kognitionspsykologi, 4,5 högskolepoäng, som behandlar tänkande och kunskapsprocesser, med bl.a. minne som en central komponent. Övriga områden som berörs är neuropsykologi, kunskapsrepresentation, beslutsfattande, visualisering, språk och problemlösning. I ett laborationsmoment, 1,5 högskolepoäng, utförs en experimentell undersökning som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen och ger en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner för den ämnesteoretiska delen. Laborationen sker gruppvis med en redovisning i seminarieform. I samband med laborationer ges handledning.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt. Till detta kommer krav på godkänd laborationsrapport, samt obligatoriskt deltagande i seminarium och laborationer. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Goldstein, E. Bruce. Cognitive psychology : connecting mind, research, and everyday experience

  4th ed.: Stamford, Connecticut: Cengage Learning, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Domjan, Michael; Grau, James W. Principles of learning and behavior

  Seventh edition: Stamford, CT: Cengage Learning, 2015

  Valda avsnitt enligt lärares anvisning Finns även som tryckt utdrag: Domjan, Michael Principles of Learning and Behavior : Uppsala University First custom edition : Gosport UK : Cengage Learning Custom, 2016 - 217 p. ISBN:978-1-4737-6293-0 LIBRIS-ID:22013968

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor.

Versioner av litteraturlistan