Kursplan för Utvecklingspsykologi I

Developmental Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-08-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 38, 2019
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
* ha kännedom om och förståelse av centrala utvecklingspsykologiska teorier, och kunna redogöra för och jämföra dessa,
* ha kännedom om människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren, och kunna redogöra för huvuddragen i biologisk, kognitiv, språklig och socioemotionell utveckling,
* ha förmåga att kritiskt diskutera hur individens utveckling samverkar med kulturella och samhälleliga förhållanden.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till området utvecklingspsykologi och ger grundläggande kunskaper om barns utveckling. Kursen kommer att belysa hur biologiska förutsättningar och erfarenhetsberoende processer samverkar över tid. Centrala områden inkluderar:

 • Teorier om och metoder att studera barns utveckling
 • Biologisk och motorisk utveckling
 • Kognitiv utveckling och språk
 • Socioemotionell och moralisk utveckling
 • Utveckling av den egna identiteten, inkl. genus och grupptillhörighet
 • Betydelsen av familj, kultur och media för individens utveckling

Undervisning

Undervisningen består av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Developmental Psychology Leman, Patrick; Bremner, Andy; Parke, Ross D.; Gauvain, Mary

  Second edition: London: McGraw-Hill Higher Education, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan