Kursplan för Personlighetspsykologi I

Personality Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2009
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redogöra för centrala personlighetsteorier och placera dessa i ett sammanhang vad gäller psykologisk teoribildning,
- kunna redogöra för relevanta argument i diskussionen beträffande om och hur personlighet kan mätas,
- kunna redogöra för metodologiska angreppssätt i studiet av personligheten, t.ex. inom biologisk personlighetsforskning och med hjälp av personlighetstest.
- kunna redogöra för principen om operationalisering av personlighetspsykologiska begrepp med hjälp av en skala med samvarierande items, och i en enkel rapport kommentera utfallet när data samlats in med en egenkonstruerad sådan skala och något etablerat instrument.

Innehåll

Kursen ger först en allmän teoretisk introduktion till personlighetspsykologins grunder. Traitpsykologins teorier och mätmetoder behandlas liksom psykodynamisk personlighetsteori. Ett kognitivt / socialkognitivt perspektiv på personlighet presenteras. Personlighet i förhållande till biologi och hälsa liksom personlighet och psykiska störningar redovisas och diskuteras. Utrymme ägnas åt personlighetsbegreppet och –mätning i praktisk verksamhet. Kursen innehåller också en laboration i personlighetspsykologi, omfattande 3 högskolepoäng.

Undervisning

Undervisning består av lektioner, seminarier och handledning i samband med laboration.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga och muntliga prov, inkluderande en laborationsrapport. Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Personlighetspsykologi I

 • Larsen, Randy Personality psychology domains of knowledge about human nature

  2nd edition.: London: Mcgraw-Hill, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken

  5., [moderniserade och rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar, rapporter m m tillkommer enligt lärares anvisningar

Versioner av litteraturlistan