Kursplan för Forskningsmetod I

Research Methods I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2019
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 22,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-4. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
* värdera förtjänster och brister i såväl experimentella som icke-experimentella forskningsmetoder
* avgöra vilken forskningsmetod som använts i en studie och kunna kritiskt värdera dess slutsatser
* välja mellan olika parametriska och icke-parametriska metoder för statistisk prövning och sedan genomföra en statistisk prövning
* tillämpa statistikprogram för grundläggande statistiska analyser
* tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp på det psykologiska kunskapsområdet

Innehåll

Kursen innehåller tre huvudmoment: metod, statistik och vetenskapsteori. I kursen introduceras allmänpsykologins forskningsmetoder, liksom användningen av statistiska metoder i forskningssammanhang. Kursen syftar till att ge breda baskunskaper i forsknings- och analysmetoder inom psykologi, både kvantitativa och kvalitativa, dock med större fokus på experimentell design och den statistik som behövs för att analysera experimentella/kvasiexperimentella data. I avsnittet ingår praktiska moment. Kursen ger även en kort presentation av vetenskapsteori för att sätta in metod- och statistikundervisningen i en vetenskaplig, meningsfull kontext.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och handledning i samband med praktiska övningar. Stor vikt läggs vid övningar enskilt och i grupp för att ge den studerande möjlighet att integrera sina kunskaper och utveckla nödvändiga färdigheter för tillämpning av kunskaperna.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftlig tentamen. Till detta kommer obligatoriskt deltagande vid olika undervisningstillfällen och praktiska moment och hemuppgifter i samband med dessa (framgår av schemat och av kursinformation som ges vid kursstart). Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare : faktabok

  3., [uppdaterade och omarb.] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  ca 450 sidor av boken ingår i kursen och examineras.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Okasha, Samir Poirier Martinsson, Roland Kort om vetenskapsfilosofi

  Stockholm: Fri tanke, [2010]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjellberg, Anders; Sörqvist, Patrik Experimentell metodik för beteendevetare

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Holt, Nigel; Smith, Ronald Edward Psychology : the science of mind and behavior

  4th European edition: London: McGraw-Hill Education, [2019]

  Boken är kurslitteratur på A-nivåns introduktionskurs. Kapitel 2 handlar om metod och ingår som kurslitteratur även på denna kurs.

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och kortare texter tillkommer enligt lärares anvisningar.

Versioner av litteraturlistan