Kursplan för Biologisk psykologi I

Biological Psychology I

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2PP106
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
  • Inrättad: 2007-01-24
  • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-12-16
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 02, 2017
  • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 22,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-4. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
  • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • redogöra översiktligt för nervsystemets grovanatomiska uppbyggnad
  • förklara enskilda nervcellers uppbyggnad och funktion samt hur elektrisk och kemisk kommunikation sker inom och mellan neuron
  • beskriva huvuddragen i nervsystemets utveckling från embryonal period till tonårsperioden
  • redogöra för teorier och fynd om nervsystemets utveckling i ett evolutionärt perspektiv
  • resonera kring när och varför olika fysiologiska och strukturella mätmetoder används inom hjärnforskningen
  • redogöra för den neurobiologiska grunden till
    • emotioner och inlärning
    • exekutiva funktioner och uppmärksamhet
    • språk och motorik
  • redogöra för hur hormonell signalering och biologiska rytmer kan påverka beteende, t.ex. i samband med sömn/vakenhet och stressrespons
  • ge exempel på resonemang och fynd vid sökandet efter könsskillnader.

Innehåll

Kursen ska ge grundläggande biologiska grundkunskaper relaterade till normala motoriska, kognitiva, språkliga, motivationella och känslomässiga processer och beteenden. Kursen ska även med exempel illustrera avvikelser och störningar. Kursens innehåll utgörs av fakta och teorier om det mänskliga nervsystemet, dess struktur och utveckling. De grundläggande strukturerna i hjärna och nervsystem samt de basenheter, som dessa består av i form av framför allt nervceller med tillhörande signalsubstanser utgör den ena delen av kursinnehållet. Den andra upptas av förhållandet mellan dessa strukturer och basenheter å ena sidan och psykologiska fenomen å den andra. Hjärnans förhållande till varseblivning, motorik, minne, lärande, känslor, språk, sömn, medvetande, olikheter mellan människor m m liksom hjärnans utveckling i ett evolutionärt såväl som ontogenetiskt perspektiv bildar grunden för den andra delen av kursinnehållet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, demonstrationer och instuderingstillfällen i grupp.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd eller underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 42, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

  • Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q.; Teskey, G. Campbell An introduction to brain and behavior

    Sixth edition: New York: Worth Publishers, [2019]

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan