Kursplan för Perceptionspsykologi I

Perception Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2009
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 22,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-4. Tillträde till kursen har även studenter som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten på grundläggande nivå:
- kunna redogöra översiktligt för centrala teorier och problem inom perceptionspsykologi,
- kunna redogöra översiktligt för utvecklingen av och den neurologiska bakgrunden till människans perceptuella funktioner,
- kunna planera, genomföra och i tal och skrift redovisa en experimentell undersökning.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om centrala teorier, metoder och forskningsresultat i perceptionspsykologi, ge grundläggande kunskap om den neurologiska basen för perceptuella funktioner och fenomen, samt ge grundläggande kunskap om perceptuell utveckling. Kursen syftar också till att ge färdighet i uppläggning, genomförande, analys och avrapportering av perceptionspsykologiska experiment. Kursen består av en ämnesteoretisk del (6 högskolepoäng) och en laboration (1,5 högskolepoäng).

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner för den ämnesteoretiska delen. Laborationen sker gruppvis under handledning. Till laborationen ges läsanvisningar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt. Till detta kommer krav på godkänd laborationsrapport, samt obligatoriskt deltagande i gruppövningar och laborationer. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma.

Versioner av litteraturlistan