Kursplan för Socialpsykologi I

Social Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP108
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 47, 2016
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 22,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-4. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för fenomen som undersöks inom experimentell socialpsykologi
 • Redogöra för teorier inom experimentell socialpsykologi
 • Definiera och exemplifiera begrepp inom experimentell socialpsykologi
 • Applicera begrepp inom experimentell socialpsykologi på vardagliga fenomen
 • Designa en experimentell studie av ett socialpsykologiskt fenomen
 • Designa en sambandsstudie av ett socialpsykologiskt fenomen
 • Tillämpa samtalsfärdigheten aktivt lyssnande
 • Få ökade kunskaper kring hur psykologer arbetar.

Innehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion på grundläggande nivå i socialpsykologisk teori och forskning, med inriktning på experimentell socialpsykologi, samt praktiska färdigheter i aktivt lyssnande. Kursen är uppdelad på två moment: socialpsykologisk teori och forskning samt färdighetsträning i samtalsmetod.
Följa en psykolog under en heldag alternativt två halvdagar och sedan diskutera sina erfarenheter vid en seminarium.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och gruppövningar och seminarium.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper och färdigheter sker vid muntliga och skriftliga prov, genom skriftliga rapporter och vid redovisning och presentation av dessa. Bedömning sker också genom deltagande i gruppövningar. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 45, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hogg, Michael A.; Vaughan, Graham M. Social psychology

  Eighth edition.: Harlow, England: Pearson, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar