Kursplan för Gruppsykologi I

Group Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP109
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-12-21
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 52,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-8 och kurs 8, Socialpsykologi I, 7,5 högskolepoäng, skall vara godkänd. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 2. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Redogöra för, definiera och exemplifiera centrala teorier, modeller och fenomen inom gruppsykologi
- Applicera gruppsykologiska teorier, modeller och begrepp för att beskriva gruppsyko-
logiska fenomen
- Beskriva hur experimentell design och sambandsstudier kan användas för att undersöka
gruppsykologiska fenomen

Innehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion till gruppsykologisk teori och forskning, samt erfarenhet av upplevelsebaserade övningar inom området. Kursen är uppdelad på två moment: gruppsykologi (6,0 hp) och gruppledarskap (1,5 hp).

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, gruppövningar och seminarier.

Examination

Momentet gruppsykologi (6,0 hp) examineras skriftligt. Momentet gruppledarskap (1,5 hp) examineras genom att studenten är aktivt närvarande på obligatoriska övningar och seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Även muntligt innehåll i icke-obligatorisk undervisning är examinationsgrundande.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kurs-starten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar (max 200 sid.)