Kursplan för Sociologi I

Sociology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP110
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 52,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-8. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
-kunna redogöra för hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt och dess relation till människans sociala handlande
-ha kunskaper om grundläggande begrepp, frågeställningar och synsätt inom sociologi
-ha stiftat bekantskap med sociologisk analys av aktuella samhällsproblem
-kunna redogöra för vad som kännetecknar det sociologiska arbetssättet.

Innehåll

Kursen består av en grundläggande översikt av sociologiska teorier och begrepp samt analys av några aktuella frågor och problem.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga prov och seminariedeltagande. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Goffman, Erving Matz, Richard Stigma : den avvikandes roll och identitet

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Conrad, Peter The Medicalization of Society

  Johns Hopkins University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma.

Övrigt anvisat material

Versioner av litteraturlistan