Kursplan för Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I

Sex, Gender and Ethnicity in Psychology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-04-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 52,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-8. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 2. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna granska, analysera och redogöra för hur psykologiska teorier behandlar frågor om kön, genus och etnicitet och vidare vad dessa frågor tillför psykologiämnet och bidrar med i psykologutbildningen
- kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet.
- visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a. innebär att
- kunna identifiera och analysera de vetenskapsteoretiska perspektiv som ligger till grund för genusforskning
- kunna identifiera yttringar av olika synsätt på kropp, kön och hälsa i ett idéhistoriskt perspektiv
- kunna redogöra för likheter och skillnader i olika definitioner av kön, genus och etnicitet samt kunna resonera om konsekvenser därav
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
- visa förmåga att reflektera över sig själv, sitt eget sätt att tänka, vad man känner och hur man fungerar i sociala situationer
- visa empatisk förmåga i relation till framtida psykologyrke.

Innehåll

Kursen avser att öka medvetenheten om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden. Den ger möjlighet att öva sina färdigheter att analysera och kritiskt granska forskningsresultat och företeelser utifrån presenterade teoretiska positioner gällande kön, genus och etnicitet, och att kunna tillämpa dem inom psykologins olika områden. I kursen presenteras centrala begrepp och fenomen, teoriperspektiv och forskningsmetoder vad gäller kön, genus och etnicitet, samt hur dessa utvecklats inom psykologiämnets huvudområden såsom biologi och evolution, kropp och hälsa, utvecklingspsykologi, personlighet, socialpsykologi, arbetsliv, vetenskapsteori samt feministisk psykologi. I kursen behandlas kön, genus och etnicitet ur grupp- och individualpsykologiska perspektiv. Kursen omfattar också praktisk övning i samarbete med studenter under utbildning till andra professioner, vidare en lektion och övningar i självmedkänsla.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, seminarier och gruppövningar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid individuell hemuppgift, individuell PM, samt aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Magnusson, E Genusforskning inom psykologin : bidrag till psykologisk teori och praktik.

  Stockholm: http://www.hsv.se, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Eva; Marecek, Jeanne Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Britt-Marie Genusforskning : frågor, villkor och utmaningar.

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2003

  (ca 50 sid.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Relevanta delar av kurslitteratur som använts i tidigare kurser kommer att aktualiseras. Artiklar, rapporter m.m. tillkommer enligt lärares anvisningar