Kursplan för Utvecklingspsykologi II

Developmental Psychology II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP112
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-04-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 52,5 högskolepoäng vara fullgjorda inom Psykologprogrammets kurser 1-8. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 2. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för huvuddragen i biologisk, kognitiv och socioemotionell utveckling
 • förklara innebörden av till utvecklingspsykopatologin hörande begrepp som t ex sårbarhet, riskfaktorer, transaktioner och utvecklingsbanor.
 • beskriva förklaringsmodeller inom utvecklingspsykopatologi, såsom biologiska, psykodynamiska och inlärningspsykologiska
 • beskriva och diskutera hur olika psykiatriska störningar kan ta sig uttryck hos barn och ungdomar, samt specifikt beskriva huvudkriterier enligt DSM-systemet för diagnoser såsom autism, egentlig depression, anorexi och ADHD
 • beskriva och diskutera underliggande faktorer och förklaringsmodeller för utvecklingspsykopatologiska diagnoser och fenomen
 • beskriva och diskutera hur man kan behandla och förebygga utvecklingspsykopatologiska problem, samt stötta barn och unga med en funktionsnedsättning.
 • Beskriva och diskutera hur stress i familjen kan påverka det psykologiska välmående hos barn och föräldrar
 • föra en diskussion kring frågor som rör barn som kränks och far illa i hemmet
 • beskriva och diskutera kön, genus, kultur och socioekonomisk tillhörighet för utvecklingspsykologiska fenomen.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa människans typiska utveckling, samt presentera grundläggande begrepp, fenomen och perspektiv inom området utvecklingspsykopatologi.

Kursen är indelad i två delar:
A. Den typiska utvecklingen:

 • biologisk utveckling
 • kognitiv utveckling ur ett informationsprocessperspektiv
 • socioemotionell utveckling (emotionsreglering, anknytning)
B. Utvecklingspsykopatologi:
 • förekomst, utveckling, prevention och behandling av utvecklingspsykopatologiska funktionsnedsättningar. Kursen lägger här extra fokus på koncentrationsproblem och hyperaktivitet (ADHD), autismspektrumstörningar, uppförandestörning, ätstörningar, och depression
 • föräldrastress och dess konsekvenser för familjen och barnet
 • risker i barnets hemmiljö; barn som kränks och far illa i hemmet,
 • betydelsen av hjärnskada, annan fysisk sjukdom, och mental retardation för utvecklingen hos barn och ungdom.

Undervisning

Undervisningen består av:

 • föreläsningar
 • seminarier med fördjupningsuppgifter
 • studiebesök
 • gruppövningar

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker på följande sätt.
1. Skriftlig tentamen (5,5 hp)
2. Skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i diskussionsseminarier, samt närvaro vid obligatoriska undervisningsmoment (2 hp).
Vid examinationen används betygsgraderna godkänd eller underkänd.
Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.
3. Aktivt deltagande under gruppövningar.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kerig, Patricia K.; Ludlow, Amanda; Wenar, Charles Developmental psychopathology : from infancy through adolescence [DSM-5 update]

  Sixth edition.: London: The McGraw-Hill companies, [2012]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stencilmaterial, ca 50 sidor