Kursplan för Vuxenliv och åldrande I

Adult Development and Ageing I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP113
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2017
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 82,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-12. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 3. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redovisa och jämföra till området hörande teorier, begrepp och metodologisk design, samt ge exempel på forskningsresultat som stödjer relevanta teorier
 • redogöra för främst psykologiska (kognitiva, emotionella, socioemotionella, personlighetsmässiga), men också biologiska och sociala förändringar under vuxenliv och ålderdom, diskutera faktorer som påverkar dessa förändringar, samt reflektera över vad dessa förändringar kan ha för effekt på hälsa och psykologiskt välmående
 • redogöra för hur olika psykologiska störningar tar sig uttryck hos äldre (inkl. skydds- och riskfaktorer), samt differentiera mellan olika demenssjukdomars symtom (neuropsykologiska och beteendemässiga), diagnos och utvecklingsförlopp
 • beskriva kommunikationsmönster som kan uppstå mellan olika generationer, samt reflektera över hur dessa påverkar psykologiskt välmående
 • ge exempel på betydelsen av kön/genus, kultur och socioekonomisk status för hälsa/välmående i åldrandet och synen på åldrande
 • före en diskussion kring grundbegreppen avseende relation och sexualitet
 • koppla samman förändringar som sker med ökad ålder i emotionella och stressrelaterade faktorer samt i känsla av kontroll
 • förstå hur olika aspekter av det normala åldrandet hänger samman
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt genom att vara medveten om egna värderingar och visa acceptans för klientens värderingar.

Innehåll

 • Psykologiska, psykosociala och biologiska teorier om åldrande
 • Fysiologiska, neurala, kognitiva, emotionella och sociala förändringar under vuxenliv och åldrande
 • Psykopatologi hos äldre
 • Neuropsykologisk demensutredning, samt demenssjukdomars symptom och förlopp
 • Neuroplasticitet, neurokognitiv reserv och effekter av kognitiva interventioner hos äldre
 • Kommunikation över generationsgränserna
 • Hur hälsa/välmående hos äldre påverkas av ”control beliefs”, visdom och stress
 • Att vårda en äldre familjemedlem
 • Sorgearbete hos äldre
 • Arbete och relationer i vuxenlivet, samt vuxenanknytning
 • Effekter av kön/genus, kultur och socioekonomisk status för hälsa i ålderdomen
 • Terminologi och metodik inom gerontologi/geriatrik
 • Grundläggande begrepp avseende relation och sexualitet
 • Praktisk övning i empati

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, filmvisning, workshop och studentledda redovisningar och gruppövningar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid a) skrivning (5,5 hp) och b) skriftliga fördjupningsarbeten i grupp, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid övningar (2hp). Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Whitbourne, Susan Krauss; Whitbourne, Stacey B. Adult development & aging : biopsychosocial perspectives

  Sixth edition.: Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stencilmaterial ca 100 sidor

Versioner av litteraturlistan