Kursplan för Personlighetspsykologi II

Personality Psychology II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-05-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2012
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 82,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-12. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 3. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redogöra för viktiga begrepp och idéer inom moderna versioner av centrala personlighetspsykologiska teorier ss psykodynamisk personlighetspsykologi, existentiell personlighetspsykologi och kognitiv-socialpsykologisk teori.
- visa förmåga att relatera i denna kurs förvärvade kunskaper i personlighetspsykologi till grundläggande kunskaper inom området personlighetspsykologi
- kunna redovisa fördjupad kännedom om något av den senaste utvecklingen inom traitpsykologi/interaktionspsykologi.
- kunna redovisa exempel på praktisk tillämpning av presenterade synsätt.
- kunna leda samtal som är kopplade till besvärliga ämnen.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom vissa områden och har som sådan inte syftet att täcka av hela bredden inom fältet personlighetspsykologi. Den är indelad i fem moment motsvarande fyra olika angreppssätt inom personlighetspsykologin samt ett moment som rör tillämpad samtalsmetod. Fördjupning sker i riktning mot sådana teorier och angreppssätt som spelat och fortfarande spelar den största rollen för praktisk psykologverksamhet. I ljuset av detta berörs inom varje moment frågor om teoriernas tillämpningsaspekter.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid ett flertal examinationsformer som inlämningsuppgifter, muntlig redovisning, praktisk tillämpning och skrivningar. Kursens fem moment examineras var för sig, men samtliga måste vara godkända innan resultatrapportering sker. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Shaver, PR; Mikulincer, M Attachmentrelated psychodynamics, Attachment & Human Development, 4:2, 133-161

  Institutionen för psykologi, 2002

 • Andersen, SM; Thorpe, JS An IF-THEN theory of personality: Significant others and the relational self, 163-170, Journal of Research in Personality 43 (2009)

  Institutionen för psykologi, 2009

  Finns på Studentportalen

  Obligatorisk

 • Westen, D The Scientific Legacy of Sigmund Freud: Toward a Psychodynamically Informed Psychological Science. Psychological Bulletin 1998, Vol. 124, No. 3, 333-371 Copyright 1998 by the American Psychological Association, Inc.

  Institutionen för psykologi, 1998

  Finns på Studentportalen

  Obligatorisk

 • Sonnby-Borgström, Marianne Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv

  2., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Benjamin, L Every Psychopathology is a Gift of Love, Psychotherapy Research, 3:1, 1-24

  Institutionen för psykologi, 1993

  Finns på Studentportalen

  Obligatorisk

 • Nevell, P; Sohlberg, S Introduktion till interpersonell teori och terapi, särskilt enligt SASB

  Institutionen för psykologi,

  Finns på Studentportalen

  Obligatorisk

 • Henry, W; Strack, IS; Lorr, MD Differentiating Normal and Abnormal Personality: An Interpersonal Approach Based on the Structural Analysis of Social Behavior. Differentiating Normal and Abnormal Personality pp 317-340

  Institutionen för psykologi,

  Finns på Studentportalen

  Obligatorisk

 • Belfrage, Lennart Stiwne, Dan Existens och psykisk hälsa : om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Kapitel 2, 4, 7

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan