Kursplan för Psykiatri, psykopatologi I

Psychiatry, Psychopathology I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP115
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2017
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 82,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-12. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 3. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
– kunna redogöra för DSM-systemets uppbyggnad och innehåll
– kunna göra en bedömning utifrån DSM-systemet
– kunna redogöra för, diskutera och jämföra olika teorier om orsaker till psykopatologiska -tillstånd
– kunna genomföra en strukturerad intervju
– kunna översiktligt redogöra för de vanligast förekommande psykofarmakologiska
behandlingsmetoderna
– kunna diskutera psykopatologiska tillstånd utifrån ett samhällsperspektiv
- tillämpa ett professionellt förhållningssätt genom att på ett empatiskt sätt arbeta utifrån en klients mål och värderingar.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om psykopatologiska tillstånd, deras etiologi och behandling. Vidare syftar den till att, med de grundläggande kunskaperna som bas, stimulera till diskussioner och idéer om vilka förutsättningar och villkor som krävs för integrativa insatser inom samhällets psykiatriska vårdapparat. Kursen presenterar aktuell kunskap om psykopatologiska tillstånd hos barn och vuxna och hur dessa tillstånd diagnostiseras. Genomgång av strukturerad diagnostisk intervju samt träning i den samma. Den redovisar också etablerade behandlingsmetoder med medicinskt, farmakologiskt och psykologiskt innehåll och implikationer för dessa behandlingsinsatser. Kursen är uppdelad i tre olika uppdrag: Uppdrag I) diagnoskunskap för barn, ungdomar och vuxna, II) strukturerad intervju, III) psykiska störningar i ett samhällsperspektiv. Kursen omfattar också praktisk övning i perspektivtagande och empati.

Undervisning

Undervisningen följer ett upplägg utifrån pedagogiken problembaserat lärande (PBL) och består av lektioner, seminarier/gruppövningar och handledning i samband med övningsuppgifter.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga prov och genom presenterade, individuella eller grupparbeten. Bedömning sker också vid deltagande i seminarier, gruppövningar samt genomförandet av strukturerad intervju. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Herlofson, Jörgen MINI-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5

  Stockholm: Pilgrim Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Psykiatri Herlofson, Jörgen; Ekselius, Lisa; Lundin, Anders; Mårtensson, Björn; Åsberg, Marie

  2 uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan