Kursplan för Undersökningsmetoder och rapportering I

Research Methods and Communication I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP116
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-04-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 112,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-15 och 18. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 4. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och tillämpa kunskaper i enkätmetodik och kvantitativ databearbetning,
 • redogöra för och tillämpa kunskaper i intervjumetodik och kvalitativ databearbetning,
 • tillämpa presentationsteknik vid muntlig och skriftlig presentation.
 • visa förmåga att reflektera över och utveckla sitt professionella bemötande i rollen som framtida psykolog med fokus på undersökningsmetodik och rapportering.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment som är poängsatta enligt nedanstående fördelning.
A. Enkätmetodik (2,5 hp)
Momentet omfattar olika aspekter av enkätmetodik. Studenten tränar planering, genomförande och bearbetning av resultat i en mindre enkätundersökning.
B. Intervjumetodik (2,5 hp)
Momentet omfattar olika typer av intervjuer, deras användningsområden och kvalitativ databearbetning. Studenten tränar planering, genomförande och bearbetning av en intervju. Studenten deltar också i gruppövningar om professionellt förhållningssätt.
C. Presentationsteknik (2,5 hp)
Momentet omfattar presentation av de mindre forskningsuppgifter som ingår i kursen, skriftligt och/eller muntligt. Studenten tränar, planerar och genomför muntlig presentation för en utomstående målgrupp.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Arbeten under kursen genomförs såväl enskilt som i grupp.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper och färdigheter sker individuellt vid övningar, seminarier, presentationer och skriftliga uppgifter eller prov. Kursen har obligatoriska övningar som kräver aktivt deltagande. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övrig information, krav och förutsättningar för deltagande i och fullgörandet av kursen, såsom obligatorisk närvaro, eget arbete osv. framgår av information som ges i samband med kursstarten. Student som inte uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin, och vid särskilda omständigheter kan kursledaren förelägga ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter tillkommer enligt lärares anvisningar