Kursplan för Utredningsmetodik I

Evaluation and Assessment Methods in Psychology I

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP117
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-04-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 112,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-16. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 4. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
* redogöra för de metoder som vanligtvis används inom psykologiskt utredningsarbete.
* redogöra för principerna bakom val av metoder vid psykologisk utredning samt metodernas lämplighet och användbarhet i olika sammanhang.
* genomföra utredningar under handledning.
* självständigt använda ett urval av dessa metoder samt bedöma, tolka och dokumentera genomförande och resultat av utredningarna.

Introducerande föreläsning i grundläggande testkunskap
Studenten skall efter utbildningsavsnittet kunna:
* redovisa fördelar och nackdelar förknippade med användningen av psykologiska test vid utredning rörande studie- och yrkesrådgivning, rekrytering/urval, neuropsykologisk utredning och diagnostisering.
* förklara skillnaden mellan test som mäter "maximal prestation" och sådana som mäter "typiskt utförande".
* redogöra för vad administrativ respektive teknisk standardisering innebär inkl. olika reliabilitets- och validitetsbegrepp samt normering.

Psykologiska testmetoder
Studenten skall efter momentet kunna:
* utifrån givna förutsättningar, föreslå och beskriva test som mäter maximal prestation och typiskt utförande och som är lämpligt att använda vid studie- och yrkesrådgivning, rekrytering/urval, neuropsykologisk utredning och diagnostisering samt demonstrera ett urval av dessa.
* redovisa de uppgifter i testmaterial som berör testens grundidé, reliabilitet, validitet, normer och eventuella inskränkningar eller begränsningar avseende användningsområden. Det senare med speciellt fokus på begränsningar med hänsyn till ålder, kön, kulturell, språklig eller etnisk bakgrund (otillbörlig diskriminering).
* redogöra för viktiga faktorer man bör beakta vid användandet av test (här skall skiljas mellan faktorer som påverkar testresultatet och sådana som påverkar tolkningen).
* redogöra för hur man ser till att varken organisatoriska eller individuella beslut grundas enbart på tolkningen av data från ett psykologiskt test samt hur man värnar om sekretess och skydd av den personliga integriteten.

Samtals- och intervjumetodik
Studenten skall efter momentet kunna:
* redogöra för olika typer av samtalsverktyg och intervjumetoder.
* redogöra för faktorer man bör beakta i intervjusituationen samt korrekt kunna skilja mellan faktorer som påverkar själva informationsinhämtningen (inkl. validitet och reliabilitet) och sådana som påverkar tolkningen (bias).
* tillämpa kunskaper genom att genomföra inledande samtal med klient samt att dokumentera dessa med samtalsrapporter.

Observationsmetodik
Studenten skall efter momentet kunna:
* redovisa olika typer av observationsmetoder (naturalistiska, deltagande och strukturerade) som används inom olika verksamhetsområden.
* bedöma reliabilitets- och validitetsmässiga styrkor och svagheter med de olika metoderna samt redogöra för olika sätt att registrera data från beteendeobservationer.
* genomföra strukturerade observationer och beräkna deras reliabilitet.

Utredning inom olika verksamhetsområden - integrering
Studenten skall efter momentet kunna:
* föreslå och använda utredningsmetoder för att mäta maximal prestation och typiskt utförande som är lämpligt att använda utifrån givna fallbeskrivningar (problemformulering, testning, intervju, observation).
* föreslå tolkningar och bedömningar av utredningsresultatet (syntes, tolkning, bedömning, integrering)
* självständigt driva ett projekt som leder till att en självständigt genomförd videoinspelad WISC testning kan bedömas av examinator.​
- planera och genomföra återkoppling av utredningsresultat.

Innehåll

Kursen syfte är att ge kunskap om och färdighetsträning i olika typer av psykologiska utredningsmetoder inom skilda verksamhetsområden. Kursen består, utöver en introducerande föreläsning i grundläggande testkunskap, av fyra olika moment, Psykologiska testmetoder (6 högskolepoäng), Samtals- och intervjumetodik (3 högskolepoäng), Observationsmetodik (1,5 högskolepoäng) och Utredning inom olika verksamhetsområden - integrering (4,5 högskolepoäng).

I den introducerande föreläsningen berörs områden som testteori, psykometri, statistisk tolkning och allmän testkunskap.

1. Psykologiska testmetoder
Momentet har som syfte att ge färdighet i att använda psykologiska test vid utredning av vuxna och barn samt att ge kunskap om deras lämplighet och användbarhet i olika sammanhang. Ett 40-tal olika test finns tillgängliga och bjudning av ca 10 olika test demonstreras på seminarier. Ungefär en tredjedel av dessa 40 tillgängliga test är test som används i arbetslivet t.ex. vid rekrytering för att mäta "maximal prestation" (begåvningstest, färdighetstest, etc.) och "typisk utförande" (personlighetstest, attitydformulär, etc.). En tredjedel är test som används i klinisk verksamhet för att mäta "maximal prestation" (begåvningstest, neuropsykologiska test, minnestest, etc.) och "typisk utförande" (personlighetsstörningstest, diagnosformulär, etc.). Den sista tredjedelen utgörs av de mest använda testen vid utredning av barn (i skolan, på BUP, vid neuropsykologisk utredning etc.). Externa expertföreläsare från olika verksamhetsområden medverkar för att öka verklighetsanknytningen.

2. Samtals- och intervjumetodik
Momentet har som syfte att ge färdighet i att använda intervjuer och samtal vid utredning av vuxna och barn. Härvidlag berörs områden som olika typer av datainsamlande intervjuer och interpersonella processer i intervjusituationen samt vilka metodologiska problem intervjuaren bör vara uppmärksam på. Momentet kännetecknas av ett stort inslag av färdighetsträning. Momentet skall ge praktisk träning i att genomföra ett inledande samtal med en klient och ge träning i att skriva samtalsrapporter. Momentet består bl.a. av rollspel med fingerade fall som videoinspelas. Efter två av de rollspel som genomförs ges handledning i smågrupper med en lärare. I samband med detta lämnar studenterna också in samtalsrapporter som de får återkoppling på. Vid ytterligare två övningstillfällen ger studenterna varandra kamrathandledning. Avslutningsvis genomförs en examinerande intervju som bedöms tillsammans med en för intervjun skriven rapport.

3. Observationsmetodik
Momentet har som syfte att ge färdighet i att använda olika typer av datainsamlande observationer. Härvidlag uppmärksammas även olika processer i observationssituationen samt vilka metodologiska problem den som observerar bör vara uppmärksam på. Momentet ger en översikt över olika typer av beteendeobservationer: naturalistisk, deltagande och strukturerad observation. Validitetsmässiga styrkor och svagheter med de olika metoderna diskuteras och forskningsexempel ges. Därutöver presenteras olika sätt att registrera data från beteendeobservationer. Momentet ger också praktisk träning i att genomföra strukturerade observationer och att beräkna deras reliabilitet.

4. Utredning inom olika verksamhetsområden - integrering
Momentet struktureras enligt denna modell:
* problemformulering (uppdrag, remiss, fråga)
* testning, intervju, observation
* syntes, tolkning, bedömning, integrering
* slutsats, rapport, rekommendation

Typfall inom olika verksamhetsområden åskådliggörs genom fallbeskrivningar (case-arbete). Utredningarna exemplifieras med fall från bl.a. barn och ungdomspsykiatrin och neuropsykologin. De olika psykologiska utredningsmetoderna tillämpas även på "klienter" i form av frivilliga barn (WISC). Arbetet med fallbeskrivningar leds av, inom respektive område, yrkesverksamma psykologer.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, seminarier/gruppövningar och handledning i samband med färdighetsträningen. Expertföreläsare från olika verksamhetsområden bidrar till att öka verklighetsanknytningen på kursen.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper och färdigheter sker vid skriftliga prov och presentation av individuella arbeten eller grupparbeten. Bland annat bedöms specifikt demonstration av testbjudningar, videoinspelade intervjuer, utförda strukturerade observationer samt tillämpningen av de olika utredningsmetoderna på frivilliga barn (WISC). Bedömning grundas även på studentens aktiva deltagande vid de obligatoriska momenten. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Böcker

 • Smedler, Ann-Charlotte; Tideman, Eva; Smedler, Ann-Charlotte Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mabon, Hunter; Lindström, Hans Arbetspsykologisk testning : om urvalsmetoder i arbetslivet

  3., rev. uppl.: Stockholm: Assesio, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cohen, Ronald Jay; Swerdlik, Mark E. Psychological testing and assessment

  Ninth Edition.: Dubuque: McGraw-Hill Education, 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier

Finns på kurssidan i Studentportalen

 • Robson, Colin Real world research : a resource for social scientists and practitioner-researchers

  2. ed.: Oxford: Blackwell, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Testkompendium med beskrivning av tester (38 sidor)

Ev diverse artiklar

Testmanualer

Ca 1000 sidor

Versioner av litteraturlistan