Kursplan för Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning I

Clinical Psychology Based on Psychodynamic Therapy I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 23, 2018
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 82,5 högskolepoäng av 90 möjliga vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-12. Eventuells resterande högskolepoäng skall härröra från termin 3. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redogöra för teoretiska synsätt och arbetshypoteser som ligger till grund för psykodynamisk terapi,
- kunna redogöra för principer för psykodynamisk diagnostik,
- kunna redogöra för några centrala psykoterapeutiska metoder inom psykodynamisk terapi.

Innehåll

Kursens syfte är att ge en grund i det psykodynamiska arbetssättet inom klinisk psykologi. Kursen innehåller undervisning i psykodynamisk personlighetsdiagnostik och psykodynamiska terapiformer, däribland grundläggande psykodynamisk terapimetod dvs. psykoanalytiskt orienterad psykoterapi samt en korttidspsykoterapimetod; affekt fobiterapi.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studenternas kunskaper sker vid skriftliga och/eller muntliga prov och genom deltagande i seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Cleve, E. En stor och en liten är borta : kristerapi med en tvåårig pojke

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Safran, Jeremy D. Psychoanalysis and psychoanalytic therapies

  Washington, D.C.: American Psychological Association, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lemma, Alessandra; Target, Mary; Fonagy, Peter Brief dynamic interpersonal therapy : a clinician's guide

  Oxford: Oxford University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shedler, Jonathan That Was Then, This is Now: Psychoanalytic Psychotherapy for the Rest of us – An Introduction to Contemporary Psychodynamic Therapy

  Jonathan Shedler,

  http://jonathanshedler.com/writings/

  Obligatorisk

 • Affektfokuserad psykodynamisk terapi : Teori, empiri och praktik Lilliengren, Peter; Lindert, Patrik; Hellquist, Linda; Pettersson, Kristoffer; Almebäck, Lasse Bergsten, Katja

  Natur & Kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisning, max 100 sid.