Kursplan för Klinisk psykologi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning I

Clinical Psychology Based on Cognitive Behavioural Therapy I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP119
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 112,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-16. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 4. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva teoretiska synsätt och arbetshypoteser som ligger till grund för KBT
- tillämpa principerna för problemanalys och konceptualisering av fall inom KBT
- beskriva och förklara det generella behandlingsförfarandet och centrala psykoterapeutiska metoder inom KBT
- beskriva och förklara ett urval av syndromspecifika tillämpningar.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundkunskaper i det kognitivt beteendeteoretiska arbetssättet inom klinisk psykologi. Teoretiska modeller och antaganden för KBT generellt och i samband med några centrala syndrom presenteras. Undervisning ges i psykoterapeutiska metoder och förhållningssätt, liksom i användandet av inlärningsteoretiska och kognitiva modeller för problemanalys. Kursen är uppdelad på två moment: kognitiv beteendeterapeutisk teori (6 hp) och fallanalys (1,5 hp).

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, gruppövningar och seminarier.

Examination

Momentet beteendeterapeutisk teori (6 hp) examinieras skriftligt. Momentet fallanalys (1,5 hp) examineras genom att studenten är aktivt närvarande på obligatoriska övningar och seminarier.

Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 23, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Dobson, Deborah J. G.; Dobson, Keith S. Evidence-based practice of cognitive-behavioral therapy

  2. ed.: New York: Guilford Press, cop. 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar på maximalt 200 sidor och videofilmer kan tillkomma på kursen.

Versioner av litteraturlistan