Kursplan för Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I

Social Law, Ethics and Professionalism I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP120
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-11-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2010
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall psykologprogrammets kurser 1-19 vara fullgjorda. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redovisa kunskap om institutioner inom offentliga förvaltningar där psykologer är verksamma vad gäller verksamhetsmål, organisation och verksamhet,
- kunna redogöra för aktuella lagar och förordningar som är relevanta för psykologisk yrkesutövning i det svenska samhället,
- kunna redogöra för Socialstyrelsens och Psykologförbundets etiska föreskrifter för psykologer och i teorin kunna tolka och tillämpa dem,
- kunna presentera beståndsdelarna i begreppet professionalism,
- initierat kunna diskutera begreppet professionellt förhållningssätt för psykologer.
- kunna ge kännedom om kris och konflikthantering på gruppnivå.

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskaper om samhällets lagar, regelsystem och organisatoriska ramar för psykologers yrkesområden. Vidare ges kunskaper om etiska regler och föreskrifter för psykologisk yrkesutövning och tillfälle till att i seminarieform fördjupat diskutera och tillämpa dessa på reella problemsituationer. Begreppet professionellt förhållningssätt diskuteras och problematiseras.

Kursen är indelad i två moment.
Socialkunskap: Samhällets juridiska styrsystem, lagar och förordningar. Offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, samhällets insatser för funktionshindrade, socialtjänst, skolan inklusive särskolan, kriminalvård, arbetsrehabilitering m m.
Etik och professionellt förhållningssätt: Etik och moral, livsåskådning och demokrati. Professionell hållning, innefattande kunskap, självkännedom, empati och etiska frågor i psykologarbete.

Inom området katastrofpsykologi ges en orientering kring hantering av kriser och katastrofer inom en grupp.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga och muntliga prov. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs vid vissa seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sveriges psykologförbund, Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

  www.psykologförbundet.se,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Övreeide, H Yrkesetik i psykologiskt arbete

  Studentlitteratur, Lund, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och rapporter enligt lärares anvisningar 140s

Versioner av litteraturlistan