Kursplan för Psykologpraktik

Internship

 • 22,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2018
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall Psykologprogrammets kurser 1-20 vara fullgjorda.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
. redovisa kunskap om psykologers arbete, metoder och arbetssituationer som är av generell betydelse för tillämpad psykologisk verksamhet,
. kunna redogöra för den egna praktikplatsens verksamhetsmål och samhällsorganisatoriska inplacering, dess organisation och bestämmelser liksom psykologens ställning och arbetsuppgifter,
. visa kunskap om och i lämplig omfattning ha tillämpat på praktikplatsen använda psykologiska arbetsmetoder inom utredning, åtgärder, uppföljning och profylax, t.ex. utredningssamtal, testning, stödsamtal, utvärderings- och planeringsarbete, gruppinterventioner, journalföring samt kommunikation av psykologisk kunskap,
. ha visat förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal på praktikplatsen/erna,
. ha utvecklat en professionell hållning med avseende på omdöme och etik, t.ex. i val av angreppssätt och arbetsmetoder och uppträdande i relationen till klienter, anhöriga och personal.
. ha visat förmåga till självreflektion kring professionell utveckling och förhållningssätt.

Innehåll

Kursens syfte är att ge erfarenhet av psykologisk yrkesverksamhet och orientering om var psykologer är yrkesverksamma. Den skall vidare ge praktisk träning och erfarenheter av psykologarbetsuppgifter av generell betydelse för utövande av psykologyrket och därigenom tillfälle att integrera teori och praktik och att utveckla en professionell hållning till klienter, uppdragsgivare och kolleger. Kursen genomförs huvudsakligen vid minst en arbetsplats med en legitimerad psykolog som handledare. Universitetets gängse regler för jäv gäller. Praktiken är en yrkespraktik och studenten skall, i den utsträckning handledare och kursledare föreskriver, under handledning genomföra arbetsuppgifter som normalt åligger psykolog. Då kursen i första hand skall ge en generell erfarenhet av psykologarbete skall innehållet utformas så brett som möjligt med hänsyn till arbetsplatsens/ernas förutsättningar. Det är således en strävan att ge arbetsuppgifter och erfarenheter inom flera områden, med olika problembilder, på olika nivåer såsom individuell, grupp- och organisationsnivå samt inom olika faser av psykologiskt arbete såsom utrednings-, åtgärds-, uppföljnings- och förebyggande fas. För varje student skall finnas en individuell plan för kursens innehåll och uppläggning. Den utarbetas av handledaren i samråd med studenten vid kursstarten, granskas och godkänns av kursledaren.

Undervisning

Undervisningen ges i huvudsak i form av handledning av studentens praktiska arbete på praktikplatsen samt i seminarieform vid utbildningsinstitutionen. Praktiken skall genomföras på heltid under kontorstid. Vid särskilda skäl kan institutionen medge praktik på 75%. Intyg och särskild studieplan krävs.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper och färdigheter sker kontinuerligt utifrån av institutionen framtagna godkändkriterier som handledaren erhåller inför praktiken. Förutom sedvanliga prestationsbedömningar utgör obligatorisk närvaro (arbetstid) ett viktigt godkändkriterium. Vid bedömningen skall särskild vikt läggas vid visat omdöme och förhållningssätt. Obligatorisk närvaro gäller också vid vissa seminarier vid institutionen. En skriftlig redogörelse för och utvärdering av praktiken skall inlämnas till kursledaren för godkännande.

Om ansvarig praktikhandledare bedömer studentens beteende som oskickligt eller prestationerna så undermåliga att det riskerar förorsaka arbetsplatsen eller dess klientgrupp skada, kan han/hon med omedelbar verkan besluta om avskiljande av studenten från arbetsplatsen. Som examinator avgör kursledaren betyget för studentens prestationer. I normalfallet sätts betyg efter genomgången kurs. Vid särskilda fall kan dock betyget underkänt komma ifråga under pågående kurs.

Inför förnyad handledd praktik kan kursledare föreskriva prövning av studentens lämplighet och personliga förutsättningar för nytt tillträde till momentet. Former för denna prövning fastställs av studierektor, vilken också kan föreskriva underkänd student kompletteringsuppgifter utöver gällande förkunskapskrav för momentet i fråga och att studentens prestationer på dessa uppgifter skall vara godkända innan han/hon äger förnyat tillträde till momentet. Tidpunkt för förnyat tillträde till momentet beslutas likaledes av studierektor.

Examination sker även via aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, gruppträffar och reflektionsuppgift enligt kursledarens föreskrifter.

I enlighet med rektors beslut 2005-03-08 (Dnr UFV 2005/205) begränsas antalet praktiktillfällen och däri ingående examination till två med möjlighet för intstitutionsstyrelse att medge ett ytterligare tillfälle om det finns synnerliga skäl.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten eller av instruktioner från praktikhandledaren. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen kursen eller resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren, eventuellt i samråd med praktikhandledaren, ersättningsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.