Kursplan för Psykoterapi med teoretisk fördjupning I

Psychotherapy with Advanced Studies in Psychodynamic or Cognitive Behavioural Theory I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP122
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-05-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall Psykologprogrammets kurser 1-21 vara fullgjorda. I förkunskapskraven ingår att val av psykoterapeutisk inriktning skall ha gjorts av studenten. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Mål, psykodynamisk inriktning
Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redogöra för och förklara psykodynamiska begrepp och behandlingsprinciper,
- kunna identifiera och beskriva problembeteenden utifrån den psykodynamiska referensramen,
- kunna göra en problemanalys i en psykodynamiskt inriktad handledd psykoterapi,
- kunna föreslå och planera relevanta behandlingsinsatser i en handledd psykodynamisk psykoterapi,
- kunna tillämpa centrala behandlingsprinciper i handledd psykoterapi och
- ha utvecklat en grundläggande psykoterapeutisk kompetens för behandlingsarbete,
- ha ökad kännedom om egna reaktioner i det kliniska arbetet,
- ha ökad förståelse för egna reaktioner i det kliniska arbetet.

Mål, kognitivt beteendeterapeutisk inriktning
Efter genomgången kurs skall studenten
- kunna redogöra för teorier och förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av den typ av problem som psykologer i klinisk verksamhet ofta möter hos sina klienter,
- kunna redogöra för och jämföra olika KBT-metoder för behandling av sådana problem
- kunna, utifrån den kognitiva beteendeterapins referensram, identifiera och beskriva en klients problem,
- kunna, under handledning, analysera och konceptualisera denna problematik,
- kunna, under handledning, planera och påbörja en kognitiv beteendeterapi,
- kunna förklara hur val av behandlingsmetoder bygger på problemanalysen och
- ha utvecklat en grundläggande psykoterapeutisk kompetens för behandlingsarbete,
- ha ökad kännedom om egna reaktioner i det kliniska arbetet,
- ha ökad förståelse för egna reaktioner i det kliniska arbetet.

Innehåll

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk introduktion till psykoterapeutiskt arbete inom en psykodynamisk eller kognitivt beteendeterapeutisk teoriram och att presentera aktuella forskningsrön och beprövad erfarenhet inom vanliga problemområden. Kursen innehåller, i förhållande till innehållet i kurs 18 och 19 i psykologprogrammet, fördjupade studier av psykodynamiska respektive kognitivt beteendeterapeutiska teorier och behandlingsmetoder, samt tillämpning av dessa genom psykoterapeutiskt arbete under handledning. Kursen innehåller också inslag med syftet att ge studenten ökad kunskap om betydelsen av egna reaktioner i det kliniska arbetet och dess konsekvenser för terapiprocessen och terapeutens mående.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, med tillfälle till samtal och reflektion, samt handledning i grupp av studenterna i deras psykoterapeutiska arbete.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker skriftligt och/eller muntligt vad gäller kurslitteraturen.
Bedömning av studentens kunskaper och färdigheter sker genom närvaro och aktivt deltagande på lektioner, övningar och i handledningsgruppen. Skriftliga sessionsrapporter och annan dokumentation av varje genomförd session skall lämnas till handledaren inför handledningen. Studenten skall föra journal i överensstämmelse med patientjournallagen och i enlighet med anvisningar från handledare och psykologmottagningens vid institutionen föreståndare. För varje avslutad psykoterapi ska studenten göra en skriftlig sammanfattning.

Bedömning av studentens klientbemötande, förhållningssätt och prestationer i handledningsgruppen sker kontinuerligt med av kursledaren presenterade godkändkriterier som grund. En student kan med omedelbar verkan skiljas från klientarbetet vid oskickligt beteende och underkännas på momentet "Klientarbete". I sitt klientarbete arbetar studenten, liksom ansvarig handledare, i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal och lyder därmed under Hälso- och sjukvårdslagen. Handledaren har därför skyldighet att även bedöma studentens prestationer med hänsyn till eventuell risk för men för klienten vid fortsatt behandling.

Inför förnyad handledning kan kursledare föreskriva prövning av studentens lämplighet och personliga förutsättningar för nytt tillträde till momentet, vilken kan ske tidigast terminen efter underkännandet. Former för denna prövning fastställs av studierektor. Studierektor kan vidare föreskriva underkänd student kompletteringsuppgifter utöver gällande förkunskapskrav för kursen och momentet ifråga och studentens prestationer på dessa uppgifter skallv ara godkända innan han/hon äger förnyat tillträde till momentet.

Vid examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro. Examinator beslutar om studentens betyg på kursen. I normalfallet sätts betyg efter genomgången kurs. I särskilda fall kan dock betyget underkänt ges under pågående kurs.

Examination KBT
Examinationer av kurslitteraturen, övrig litteratur enligt lärares anvisningar samt det som förmedlats via lektioner sker skriftligt och/eller muntligt. Deltagandet i lektioner är obligatoriskt.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter. Student som ej uppfyller närvarokrav avseende undervisning med inriktning mot patientsäkerhet t.ex. suicidriskbedömning har ej tillträde till momentet klientarbete 4,5 hp. Möjlighet finns att omregisteras på kurs 22 nästkommande termin.

I enlighet med Rektors beslut 2005-03-08 (Dnr UFV 2005/205) begränsas antalet praktiktillfällen och däri ingående examination till två med möjlighet att medge ett ytterligare tillfälle om det finns synnerliga skäl. Regeln innebär att student som underkänts på klientarbetet inom någon av kurserna 22, 26 eller 30 har ytterligare endast en möjlighet att följa terapihandledning och att genomgå examination på momentet "Klientarbete", vilket i detta av seende ses som ett enda moment inom ovan tre nämnda kurser. Institutionens styrelse fattar beslut om eventuellt ytterligare tillfälle skall ges efter ansökan från studenten ifråga.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Gemensam för KBT och PDT

 • Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina

  5. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

KBT

 • KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran; Andersson, Gerhard; Bates, Sandra; Borell, Per; Breitholtz, Elisabeth; Carlbring, Per; Forsberg, Lars; Ghaderi, Ata; Hedman, Erik; Jansson-Fröjmark, Markus; Jonsson, Jakob; Lundh, Lars-Gunnar; Magoulias, Eva; Malmquist, Elizabeth; Melin, Lennart; Mörtberg, Ewa; Paunovic, Nenad; Ramnerö, Jonas; Sonnenstein, Annika; Stenmark, Richard; Sterner, Therese; Westling, Bengt E; Wisung, Håkan Öst, Lars-Göran

  2. uppl.: Natur & Kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barlow, David H. Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual

  Fifth edition.: New York: The Guilford Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kennerley, Helen; Kirk, Joan; Westbrook, David An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications

  Edition 3: Los Angeles: SAGE, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, ca 120 sidor.

PDT

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer.

Versioner av litteraturlistan