Kursplan för Hälsopsykologi och beteendemedicin I

Health Psychology and Behavioural Medicine I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP123
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-12-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall Psykologprogrammets kurser 1-21 vara fullgjorda. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
översiktligt redogöra för området folkhälsovetenskap,
redogöra för huvuddragen i policy och strategier i arbetet med folkhälsofrågor, nationellt och internationellt,
förstå och förklara viktiga folkhälsobegrepp och folkhälsans bestämningsfaktorer,
redogöra för olika teorier om stress, samt vara orienterad om samtal kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
ge exempel på och analysera olika miljöstressorer, komplexiteten i stressresponsen och psykologiska manifestationer av akut och kronisk stress,
diskutera betydelsen av sociala och kulturella processer, samt social ekologi, för individens stressreaktioner och möjligheter till återhämtning,
redogöra för ett beteendemedicinskt synsätt och dess behandlingsprinciper vid stora folkhälsoproblem som exempelvis hjärt/kärlsjukdom, cancer, övervikt, substansberoende och kronisk smärta.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i folkhälsofrågor på olika nivåer, t ex individuell, nationell och internationell nivå. Vidare presenteras en helhetssyn på människans hälsa relaterat till såväl individuella förutsättningar som till omgivande miljö. Kursens innehåll utgörs av tre delar, ett folkhälso-, ett människa-miljö- och ett beteendemedicinskt perspektiv.

I kursens första del presenteras de idag mest uppmärksammade folkhälsoproblemen. Biologiska och sociala bestämningsfaktorer, liksom miljöns betydelse för hälsa och sjukdom behandlas med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Ett ytterligare moment är att studenterna introduceras för samtal kring mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer.

I del två identifieras och analyseras stressresponsens komplexitet, aktualiseras olika former av miljöstressorer samt identifieras psykologiska manifestationer av stress. Här beskrivs och diskuteras också olika copingstrategier, liksom begreppet återhämtning.

I den tredje delen ges en orientering och redovisning av beteendemedicinsk analys och behandlingsprogram för problem som exempelvis hjärt/kärlsjukdom, cancer, övervikt, substansberoende och kronisk smärta.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier och övningar.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga prov, en fördjupningsuppgift som görs i grupp, samt aktivt deltagande och reflektion under samtalsövning. Som grund för betyg ligger också deltagande i seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro. Skriftlig examination ges på svenska.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Morrison, Val; Bennett, Paul An introduction to health psychology

  Fourth edition.: Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar enligt lärares anvisningar