Kursplan för Människa och miljö I

People and Environment I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP124
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2009
 • Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall Psykologprogrammets kurser 1-21 vara fullgjorda. Tillträde till kursen har även student som av studierektor på institutionens grundutbildning beviljats kompletteringsstudier för att få svensk psykologlegitimation.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
redogöra för bakgrunden till uppkomsten av miljöpsykologi
redogöra för övergripande paradigm i forskning om människa och miljö
redogöra för psykologiska och sociala effekter av människors arbets-, boende- och fritidsmiljö
redogöra för möjligheter att främja hälsa och välbefinnande genom interventioner i vardagsmiljöer
planera och genomföra en mindre miljöutredning

Innehåll

Kursens syfte är att förmedla kunskap om miljöns och miljöförändringars psykologiska och sociala effekter samt hur miljöer kan skapas för att främja effektivitet och välbefinnande.
På kursen presenteras teori och forskning inom miljöpsykologi och angränsande områden inom arbets- och organisationspsykologi. Kursen fokuserar huvudsakligen på människors vardagsmiljöer (arbets-, boende- och fritidsmiljöer) och ger därmed insikter i psykofysiologiska, psykologiska och sociala effekter av miljön. Forskning om olika modeller för utlösande såväl som buffrande mekanismer presenteras. Genom eget projektarbete ges studenterna kunskaper om arbetsmetoder för analys av omgivningsfaktorer.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner. Handledning ges i samband med projektarbete. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Bedömning av studenternas kunskaper sker vid individuella skriftliga prov och projektarbete i grupp. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2010

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendium ca 75 sidor

Versioner av litteraturlistan